ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на договор за изпълнение на спомагателни, консултантски и подизпълнителски дейности с държава членка на ЕС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
№ 53-02-76 от 11.04.2011 г.

В подаденото от вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ София с вх. № 53-02-76/09.03.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предстои ви сключване на договор с холандска правителствена агенция във връзка с изпълнение на спомагателни, консултантски и подизпълнителски дейности към същата по проект с холандско държавно финансиране от холандската държавна икономическа агенция EVD, като тези спомагателни консултантски дейности се изпълняват на територията на България, но договорът се счита сключен на територията на Холандия. Партньорът ви DLG, изпълнител на дейностите, финансирани от EVD), е правителствена служба за устойчиво управление на земите и водите, част от холандското Министерство на икономическите дейности. Дейностите, които ще се осъществяват, са: А. Полски проучвания и събиране на налична информация; Б. Анализи; В. Подготовка на технически доклади и предварително проектиране.

За нуждите на изготвяне на фактурите DLG ви е изпратило данъчен номер, който се отнася както за DLG, така и за принципала - Министерство на икономическите дейности.

Поставеният въпрос е: Следва ли да начислявате ДДС и кое е законовото основание за това. На кои от посочените дейности следва да се начислява ДДС и на кои не?

По повод постъпилото писмено запитване изразяваме следното принципно становище:

От изложената в запитването фактическа обстановка не става ясно какъв е статутът нa получателя по доставката. Дали същият е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. Също така от предоставената в запитването информация не става ясно базовите карти и анализи за райони на територията на България ли ще се изготвят или за райони на друга държава членка (Холандия).

Общите правила относно определянето на мястото на изпълнение на доставка на услуга в зависимост от това дали получателят е данъчно незадължено или данъчно задължено лице са регламентирани в разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

В разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от закона е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Предвид гореизложеното, за доставчика на услугите са възможни следните хипотези:

1. Получателят на услугата е данъчно задължено лице

Когато получател е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставката ще се определи съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, т.е. това е мястото, където е установен получателят. Предвид цитираната разпоредба, когато получателят - данъчно задължено лице, е установен в друга държава членка, мястото на изпълнение на доставката ще бъде извън територията на страната. Същата няма да попадне в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС. В този случай по силата на чл. 114, ал. 4 от същия закон, когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. Във фактурата се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това. Cъгласно чл. 79, ал. 6 от ППЗДДС зa доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя. В случая това е разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.

2. Получателят на услугата е данъчно незадължено лице

При тази хипотеза се прилага разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от закона за определяне мястото на изпълнение на доставката и това е мястото, където е установен доставчикът - в случая на територията на страната. Доставката на услуга ще е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и данъкът ще е изискуем от доставчика на основание чл. 82, aл. 1 от ЗДДС. За доставчика ще възникне задължение за начисляване на данък съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.
В случаите, когато услугите са свързани е недвижими имоти, приложение ще намери разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС. Съгласно посочената разпоредба мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот. При условие че услугата е свързана с недвижими имоти и същите се намират на територията на друга държава членка, като основание за неначисляване на данък ще се посочи разпоредбата, по силата на която мястото на изпълнение е на територията на другата държава членка. В този случай във фактурата като основание за неначисляване се посочва разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС.

Относно дейността, изброена в т. Д от писмото, свързана с организацията на срещи и семинари, в запитването не е посочено къде ще бъдат провеждани тези мероприятия.

Следва да имате предвид, че мястото на изпълнение на доставки с предмет - организиране на семинари и срещи, се определя в зависимост от статута на лицето получател - данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение се определя съгласно общото правило на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, с изключение на услугата по достъп до посочените в чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС мероприятия. При наличието на обстоятелства, посочени в чл. 21, ал. 2 от закона, доставчикът на услугата следва да посочи в издаваната от него фактура основанието за неначисляване на данък - чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.

Когато получателят е данъчно незадължено лице, съгласно чл. 21, ал. 4. т. 4, „б”, „a” oт ЗДДС мястото на изпълнение при доставки на услуги и съпътстващи ги услуги, свързани с научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им, е мястото, където фактически се провежда мероприятието. В случай че мероприятията се провеждат на територията на България и получателят е данъчно незадължено лице, доставката ще е облагаема на територията на страната.

Директор на Дирекция „ОУИ” – София: (п)
(Ал. Георгиев) 

Източник:  Б ю л е т и н  бр.52 - юни 2011 г. на Български законник ЕООД | Експертис 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 760397
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 705296
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 375698
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 337406
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 155270
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96306
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83617
 8. Справка за задължение по фиш 77660
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 75587
 10. Указания за справките на НОИ 67326
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56516
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 56052
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 55033
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 46136
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 43089
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42439
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41733
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40950
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40938
 20. Списък на справките на НОИ 36717
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 35598
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33653
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 33128
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32561
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31756
 26. Същност и видове лихва 31747
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29275
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28580
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 28152
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25608
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25433
 32. Контакти с НОИ 24428
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23993
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23955
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22918