ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Срокове за деклариране на данъци и акцизи

ПО ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЦИ И АКЦИЗИ:

1. Годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно обрагане - 31 март на следващата година.

2. Годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - до 30 април на следващата година.

3. Месечни ДДС декларации - до 14-то число на месеца, следващ месеца, за който се се отнася декларацията.

4. VIES декларации - до 14-то число на месеца, следващ съответния месец, за който се отнася.

5. Месечни акцизни декларации - до 14-то число на месеца, следващ месеца, за който се се отнася декларацията.

6. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срок от 6 месеца.

7. За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

8. При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са  длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако той е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

9. При безвъзмездно придобиване на имущество /без недвижими имоти ограничените вещни права върху тях и моторни превозни средства/, лицата получили имущество, следва да подадат декларация за облагането му с данък и да заплатят данъка в двумесечен срок от получаването на имуществото. Декларацията се подава по постоянния адрес на физическите лица и съответно по седалището на юридическите лица. Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Изброените срокове и случаи за деклариране на данъци не обхващат всички срокове и случаи и имат само информационна и образователна цел.

За пълни консултации относно данъчното облагане на дадено физическо или юридическо лице, както и за счетоводното му обслужване се свържете с нас на мобилен телефон 0888545394 или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 734968
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 661018
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 359309
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 329305
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 136351
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93853
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80796
 8. Справка за задължение по фиш 74209
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69869
 10. Указания за справките на НОИ 64352
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 52027
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 51250
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 49135
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42985
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41073
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 40019
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39345
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38345
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37946
 20. Списък на справките на НОИ 33162
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32765
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31950
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31294
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 31086
 25. Същност и видове лихва 28825
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27533
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 27113
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26554
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24787
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24019
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 24001
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22925
 33. Контакти с НОИ 22257
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22127
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21241