ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Процедура за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност

Правно основание на процедурата

1. Кодекс на труда - чл. 162.
2. Кодекс за социално осигуряване - чл. 40-46.
3. Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (НИИПОПДОО).

Цел на процедурата

При настъпване на риска временна неработоспособност се предоставят парични обезщетения, които заместват в определена част загубеното трудово възнаграждение на осигурените лица.

Страни по процедурата

Първа страна:

Правоимащите лица - лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или иначе казано за четирите фонда на ДОО „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест” и „Безработица”; за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт – за фондовете на ДОО „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство”; или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, т. е. за фонд „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство” и „Трудова злополука и професионална болест”; осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, придобили право на парични обезщетения за временна неработоспособност преди ликвидацията или прекратяването, както и лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест /само при настъпване на трудова злополука и професионална болест/.

Втора страна:

Осигурителят на лицата с право на обезщетение.

Трета страна:

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), където е регистриран осигурителят или самоосигуряващият се.

Описание на процедурата

1. Необходими документи за изплащане на паричното обезщетение.

Паричните обезщетения за временна неработоспособност се изплащат на правоимащите лица срещу представени от тях следните документи:

а) болнични листове:

Към всеки болничен лист се прилага декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение, по образец приложение № 15 към НИИПОПДОО.

Към болничните листове се прилага анкетен лист в следните случаи: на умишлено увреждане на здравето, с цел получаване на обезщетение; нарушаване на режима, определен от здравните органи; временна неработоспособност поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства; временна неработоспособност поради хулигански и други противообществени прояви, установени по съответние ред; временна неработоспосбност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред и неявяване своевременно без уважителни причини на контролен преглед, Няма утвърден образец на анкетен лист;

Към болничните листове на осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя се прилагат и заповед за прекратяване на правоотношението и документ за заверен трудов, служебен и осгурителен стаж;

б) декларация за изплащане на обезщетението по образец, приложение № 7 към НИИПОПДОО – това е декларация за личната банкова сметка, по която ТП на НОИ ще преведе полагащото се парично обезщетение. Банковата сметка може да бъде разплащателна или спестовна безсрочна, но задължително лична и в лева.

Когато правоимащото лице пребивава в държава – членка на Европейския съюз или в държава, с която РБългария има договор за износ на парични обезщетения, предоставяни от ДОО, обезщетението може да се преведе по посочена банкова сметка в държавата по пребиваване. В този случай разноските по превода са за сметка на лицето.

2. Ред и срокове за представяне на необходимите документи в съответното ТП на НОИ.

Осигурените лица представят болничните листове и необходимите документи към тях /ако се изискват такива за случая/ на осигурителя си, който ги завежда в отделен дневник. Осигурените лица са длъжни да представят болничния лист на осигурителя си или да го уведомят за него до два дни от издаването му.

Документите се представят от осигурителя в съответното ТП на НОИ в срок - за всеки календарен месец не по-късно от 2 работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени– не по-късно от 2 работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила до 30 календарни дни от прекратяване на трудовия договор или осигуряването се представят също от осигурителя в съответното ТП на НОИ, в срок 5 работни дни след представянето им от лицата в осигурителя.

Самоосигуряващите се лица представят необходимите документи в съответното ТП на НОИ в срок - не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества представят необходимите документи на дружеството, чрез което се осигуряват. Документите се представят от дружеството в съответното ТП на НОИ в новите срокове - за всеки календарен месец не по-късно от 2 работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени – не по-късно от 2 работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

За посочените три групи лица документите се представят в съответното ТП на НОИ с придружително писмо по образец, приложение № 8 към НИИПОПДОО, на хартиен носител и опис по образец, приложение № 9 към НИИПОПДОО. При едновременно представяне на повече от 2 броя основни документи – болнични листове и/или заявления-декларации, данните от придружителното писмо, описа, от декларациите за банковите сметки, а от 1 април 2012 г. и от декларациите, приложение № 15 задължително се представят на електронен носител, изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ или по утвърден от НОИ формат. С едно придружително писмо и с един опис се представят общо не повече от 50 броя болнични листове и/или заявления-декларации.

Осигурителните каси представят данните от придружителните писма, описите на документите, от декларациите за банковите сметки, а от 1 април 2012 г. и от декларациите, приложение № 15 за своите членове само на електронен носител.

Осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя представят сами или чрез упълномощени лица необходимите документи в съответното ТП на НОИ, в 3-годишния давностен срок по КСО. За тези лица документите се представят без придружително писмо и опис, а със заявление по образец, приложение № 11 към НИИПОПДОО.

Когато лицето работи при повече от един осигурител, или е осигурено по повече от едно основание за осигуряване, то трябва да поиска издаването на болнични листове за временна неработоспособност в повече екземпляри и да представи по един на всеки от осигурителите или за всяко от основанията.

Осигурителят следва да упражни контрол относно правилността и законосъобразността на издадените болнични листове съгласно разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза и на Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспосбност преди представянето им в съответното ТП на НОИ.

При липсващи или нередовни документи съответното ТП на НОИ, приело документите изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили, срок от 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. Липсващите и коригираните документи се представят в съответното ТП на НОИ по общия ред – с придружително писмо и опис на документите в срок от 7 работни дни от получаването на уведомителното писмо.

Ако срок от 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или в ТП на НОИ не бъдат представени липсващите и коригираните документи, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните от информационната система на НОИ.

3. Начин на представяне на документите в съответното ТП на НОИ.

Необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност се представят в съответното ТП на НОИ по два начина:

- от осигурителя, неговия клон или поделение, когато е самостоятелен осигурител; от осигурителните каси; от самоосигуряващите се лица и от осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя;

- чрез упълномощени от тях лица – не е необходимо да има пълномощно, а упълномощения приносител на документите да представи документа си за самоличност.

При промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност, лицата попълнили и представили документите за изплащането им, попълват и представят по описания по-горе ред, в срок от 3 работни дни от промяната, декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения от ДОО по образец, приложение № 12. Тази декларация се представя в съответното ТП на НОИ по същия ред и начин, както и основните документи за извършване на плащанията на тези обезщетения, но в срок от 3 работни дни от получаването й.

4. Санкции.

За нарушение разпоредбите на част първа от КСО, на нормативните актове по прилагането му и при неизпълнение на задължително предписание на контролен орган, виновните лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, а на осигурителите – юридически лица и еднолични търговци, се налага и имуществена санкция от 500 до 2 000 лв. за всеки отделен случай.

Който състави документ с невярно съдържание с цел неоснователно получаване на осигурителни плащания, се наказва с глоба от 500 лв. за всеки случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.

При повторно нарушение се налага имуществена санкция и/или глоба в двоен размер от първоначално наложената.

Осигурител, който не представи в срок в съответното ТП на НОИ документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност или представи такива документи с невярно попълнени данни, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба от 500 до 2000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба от 100 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

Нарушенията на осигурителното законодателство се установяват с актове, съставени от контролните органи на НОИ. 

Източник: Национален осигурителен институт - НОИ

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 746766
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 685581
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 368618
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 333555
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 146311
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 95066
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 82060
 8. Справка за задължение по фиш 76113
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 72925
 10. Указания за справките на НОИ 65796
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 53667
 12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 53093
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 52971
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 44510
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41672
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 41414
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40150
 18. Правото на наследствена пенсия в България 39985
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 39255
 20. Списък на справките на НОИ 34672
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 34113
 22. Проверка на ЕГН за коректност 32708
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32052
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31805
 25. Същност и видове лихва 30029
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 29697
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28399
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 27484
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 26588
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24768
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 24606
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23421
 33. Контакти с НОИ 23186
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22966
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21967