ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Отчитане на наеми

ВЪПРОС:

1. Фирма наема от физическо лице за нуждите на осъществяваната от нея дейност сграда.

2. По силата на сключен договор между фирмата и физическото лице, фирмата поема да плати за сметка на наема извършени ремонтни работи и реконструкция на сградата.

3. Какви документи следва да се оформят за взаимно прихващане (признаване) на разчета (фактура, протокол или друго)?

4. Какви счетоводни операции следва да вземе фирмата за извършените плащания и наема? Може ли разходите за извършената реконструкция да бъдат отчетени като не материален актив и с какъв срок на амортизация?

5. За нуждите на данъчното облагане на физическото лице: Следва ли фирмата да издаде на физическото лице служебна бележка като удържи и преведе данъка по ЗОДФЛ? Какви са счетоводните записвания?

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - дипломиран експерт счетоводител /д.е.с./

ОТГОВОР: Зададените въпроси са формулирани в 5 точки.

Първата и втора точки, по същество, са описание на фактическо положение.
Наета е сграда от физическо лице. Това предполага, че е сключен наемен договор със собственика-наемодател съгласно ЗЗД, със съответен срок, който не може да е по-дълъг от 10 години (чл. 229, ал. 1 от ЗЗД), определен е размера на наема, началната дата на плащане и сроковете на плащане.

Би трябвало, ако собственикът е свързано лице, наемните условия да са като с несвързани лица.
Предполагаме, че всичко това е спазено.

С втората точка се посочва, че има договор за извършване на ремонт и реконструкция на сградата за сметка на наема.  Това е възможно. Предполагаме, че има всички необходими данни, които показват, че реконструкцията е за сметка на наема , следователно ще има прихващане на вземания и задължения, без изискване  за отделно изрично съгласие. Възможно е да има клауза изискваща наемодателят да одобрява (парафира) всички разходни документи, за да няма съмнение какво след това ще се прихваща. На тази основа  са и следващите моменти от отговора.

В трети пункт вече има въпрос: Какви документи следва да се оформят за взаимно прихващане (признаване) на разчета (фактура, протокол или друго)?

Тук следва да се имат предвид договорните клаузи на двата договора. Но на първо място следва да се уточни начина на извършване на ремонта и реконструкцията. Вероятно  то ще бъде чрез възлагане от Вас на друга организация. Тогава договора ще се сключи от Вас, всички документи - фактури и пр. ще идват на Ваше име. След завършване и приемане на ремонта следва да фактурирате на собственика извърщения ремонт. Добре би било след завършване на ремонта да направите съвместен протокол за извършеното от Ваша страна за сметка на наемодателя и за стойността му. Това би предотвратило евентуали  бъдещи спорове.

От кога се дължи наем? От този момент Вие следва да начислявате своето задължение. Това би следвало да е уточнено в договорите.

Ако наемодателят, макар и физическо лице е регистриран по ЗДДС,  трябва Ви издаде данъчна фактура за наема.

Ако не е, проверете текстовете в договорите, за да сте сигурни дали няма текст по силата на който той трябва да Ви подпише друг документ,и евентуално с определен текст.

Като документ може да бъде и само сметка за платени наеми (хонорар сметка) свързано и с изискването за удържане на данък по ЗДДФЛ.

Относно прихващането. В договора по т.2, трябва да има изрично взаимно съгласие, че дружеството извършва ремонта за сметка на наема и удържа сумите до пълното му погасяване, без изискването на допълнително съгласие от наемодателя.

Ако това го има, други документи за прихващането не са необходими. Ако такъв текст липсва направете допълнително споразумение за взаимно съгласие сумата за ремонта, (посочена точно) да се прихваща с задължението за наем.

По договореност, периодично следва да се  приподписват справки, протоколи извлечения и пр., както намерите за добре, уточняващи какво се дължи от всяка страна, какво е прихванато и какъв е остатъка.

Какви счетоводни операции следва да вземе фирмата за извършените плащания и наема?

Вие извършвате разходи за чужда сметка, които  ще Ви бъдат върнати чрез прихващане от Ваши задължения. Собственикът-наемодател става Ваш длъжник за тези суми. Следователно, с всички документирани разходи за ремонта и реконструкцията на сградата следва да ги отразявате  в сметка в зависимост от приетата  от Вас счетоводна политика.

Например това би могло да е сметка за допълнителна или странична дейност:

Дт с/ка Външни услуги
      Кт с/ка Доставчици, парични средства и пр.

Ако отчитате ремонта като допълнителна дейност:

Дт с/ка Допълнителна дейност
      Кт с/ка Външни услуги

При завършване на ремонта:

Дт с/ка Приходи
      Кт с/ка Допълнителна дейност

И следва да задължите собственика по дебиторска сметка. По наше мнение най-подходяща е с/ка Други дебитори, но Вие се съобразете с Вашия индивидуален сметкоплан и счетоводна политика.

Дт с/ка Други дебитори или друга сметка
      Кт с/ка Приходи

За дължимя наем, на съответните дати следва да начислите своето задължение към собственика.

Тъй като предприятието е платец то следва да начисли и удържи ДДФЛ в размер на 10% от наема намален с 10% признати разходи. На практика това е 10% върху 90% от наема и да го преведе.

Тъй като има договореност разходите да бъдат за сметка на наема счетоводните статии могат да бъдат

А)Дт с/ка Разходи (съгласно  индивидуалния сметкоплан)
      ан. с/ка Разходи за наеми - сумата на наема
      Кт с/ка Други дебитори

Б) Дт с/ка Други дебитори - сумата на данъка
      Кт с/ка Разчети с бюджета

С това едновременно ще се отрази начисляването на наема и прихващането с вземането.

Другият вариант е:

А) за начисляване на  наема

Дт с/ка Разходи (съгласно  индивидуалния сметкоплан)
      ан. с/ка Разходи за наеми
      Кт с/ка Доставчици

Б) за прихващането

Дт с/ка  Доставчици
      Кт с/ка Други дебитори
      Кт с/ка разчети с бюджета

При този вариянт по ясно се изразява начислението и прихващането, но е по-трудоемък.

Изборът е Ваш, което ще Ви бъде по удобно, включително и за справки.

При всички операции трябва да се съобразите с това дали Вие  и дали наемодателят сте регистрирани по ЗДДС.

Както вече споменах Вие извършвате разходи за чужда сметка, които ще Ви бъдат възстановени. Това не е Ваша инвестиция в нает чужд имот.

Следователно разходите не могат да се третират като нематериален актив, чиито амортизации ще бъдат признати на разход, като се приложи чл 51 от ЗКПО.  Касае се за разчети между наемател и наемодател-собственик, комуто се извършва услуга.

Тъй като се касае за преустройство, навярно с него се подобрява сградата, от което собственикът ще има бъдещи изгоди, респ. увеличава се стойността и. Ако е така би следвало собственикът да декларира това обстоятелство пред Общината, тъй като от него ще зависи и данъка върху недвижимия имот и таксата смет.

Източник: Б ю л е т и н  бр.61 - май 2012 г. на Български законник ЕООД | Експертис

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 759478
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 704666
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 375343
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 337138
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 154575
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96149
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83361
 8. Справка за задължение по фиш 77431
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 75212
 10. Указания за справките на НОИ 67137
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56335
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 55630
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 54810
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 45841
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 42791
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42311
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41539
 18. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40802
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40801
 20. Списък на справките на НОИ 36458
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 35300
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33495
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32993
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32432
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31540
 26. Същност и видове лихва 31438
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29133
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28362
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 27913
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25445
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25302
 32. Контакти с НОИ 24275
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23880
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23826
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22707