ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: www.mlsp.government.bg

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 668210
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 465354
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 291964
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 274338
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 80450
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 76515
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72293
 8. Указания за справките на НОИ 54403
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 53846
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41213
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37056
 12. Справка за задължение по фиш 35590
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34031
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 33544
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32285
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31620
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27017
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26258
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25154
 20. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 24851
 21. Списък на справките на НОИ 24804
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24289
 23. Правото на наследствена пенсия в България 23545
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22981
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20310
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20147
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19838
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19508
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19234
 30. Същност и видове лихва 18428
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16943
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16248
 33. Контакти с НОИ 16147
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15428
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15428