ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 628060
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 332575
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 262378
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 205252
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 61244
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 56750
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 50897
 8. Указания за справките на НОИ 47178
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 40491
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 34212
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33496
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29880
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27021
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 26479
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25804
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24019
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22334
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21016
 19. Справка за задължение по фиш 19854
 20. Списък на справките на НОИ 19038
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18559
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17305
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16614
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16553
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15424
 26. Правото на наследствена пенсия в България 15386
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 13282
 28. Същност и видове лихва 12920
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 12920
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12474
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12258
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11969
 33. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 11763
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11298
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11026