ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: www.mlsp.government.bg

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 650687
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 412111
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 279578
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 242430
 5. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 68818
 6. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 68518
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 67437
 8. Указания за справките на НОИ 50954
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 48313
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 37943
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 35242
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 32134
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 30253
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 30177
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 29126
 16. Справка за задължение по фиш 27234
 17. Проверка на ЕГН за коректност 25548
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 24647
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 23167
 20. Списък на справките на НОИ 22227
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 21202
 22. Правото на наследствена пенсия в България 19221
 23. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 18520
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 18140
 25. Е-услуги на НАП с ПИК 18108
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 17822
 27. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 17671
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17632
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 16505
 30. Същност и видове лихва 15334
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 14516
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14066
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 13644
 34. Специфични настройки за е-услугите на НАП 13478
 35. Контакти с НОИ 13380