ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: www.mlsp.government.bg

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 676830
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 491265
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 297134
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 288681
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 86503
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 80332
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 73804
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 56576
 9. Указания за справките на НОИ 55941
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 42617
 11. Справка за задължение по фиш 40034
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37612
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 35308
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34777
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 33040
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32931
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 29410
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27737
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 27036
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 26200
 21. Правото на наследствена пенсия в България 26178
 22. Списък на справките на НОИ 25925
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 25744
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 25711
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 22141
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 21124
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20412
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 20090
 29. Същност и видове лихва 19972
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19773
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 18319
 32. Контакти с НОИ 17071
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17013
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 16164
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16062