ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: www.mlsp.government.bg

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 715595
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 607804
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 340744
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 320605
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 117418
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 91631
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 78686
 8. Справка за задължение по фиш 71002
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 65670
 10. Указания за справките на НОИ 62031
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50068
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 48037
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 42039
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 40510
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 39843
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 37842
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 37675
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 36240
 19. Правото на наследствена пенсия в България 34460
 20. Списък на справките на НОИ 30668
 21. Проверка на ЕГН за коректност 30449
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 30165
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30128
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 29428
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26120
 26. Същност и видове лихва 25338
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 24890
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 23478
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22702
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22564
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21799
 32. Контакти с НОИ 20727
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 20413
 34. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 20226
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 19952