ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 624926
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 321132
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 260048
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 199427
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 60042
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 55255
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 48765
 8. Указания за справките на НОИ 46596
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 39255
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 33640
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33237
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29523
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26779
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25826
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25269
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23757
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22093
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20649
 19. Справка за задължение по фиш 18769
 20. Списък на справките на НОИ 18626
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18135
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17104
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16386
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16359
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15051
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14828
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12724
 28. Същност и видове лихва 12525
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12243
 30. Отпуск на бащата при раждане на дете 12230
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12053
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11579
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11083
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10903
 35. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 10820