ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

ВХОД ЗА АБОНАТИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 559937
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 209653
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 127295
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 97550
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 41936
 6. Указания за справките на НОИ 34808
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 23465
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 23186
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 21885
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 21284
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19307
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 18061
 13. Авансово облагане на доходи по граждански договори 17153
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 16361
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 15961
 16. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 15698
 17. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 13445
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 12923
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 12509
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 12276
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 11581
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 10290
 23. Списък на справките на НОИ 9979
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 9220
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8603
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 7740
 27. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 7613
 28. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 7389
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7278
 30. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7259
 31. Правото на наследствена пенсия в България 6990
 32. Същност и видове лихва 6679
 33. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6416
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6332
 35. Справка за задължение по фиш 6262