ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 602801
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 245366
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 243342
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 160606
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 53753
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 44480
 7. Указания за справките на НОИ 42675
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 35049
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 31053
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30085
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 29048
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27165
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 24932
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22400
 15. Проверка на ЕГН за коректност 22299
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22104
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20365
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18332
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15979
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15702
 21. Списък на справките на НОИ 15628
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 14960
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14178
 24. Справка за задължение по фиш 13787
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13298
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12319
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10723
 28. Същност и видове лихва 10566
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10195
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10110
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9647
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9546
 33. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9489
 34. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 9369
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9001