ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 583215
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 231335
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 182224
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 132659
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 48310
 6. Указания за справките на НОИ 38863
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 31330
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 26871
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 25001
 10. Подаване на декларации за осигурените лица 24491
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 22103
 12. Проверка на ЕГН за коректност 20824
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 20373
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 19823
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 19369
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18857
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 18102
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 15680
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14925
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13854
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 13662
 22. Списък на справките на НОИ 12826
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12264
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11296
 25. Справка за задължение по фиш 10523
 26. Правото на наследствена пенсия в България 10012
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9507
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9467
 29. Същност и видове лихва 8875
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8785
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8753
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8561
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8288
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7762
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7489