ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: www.mlsp.government.bg

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 699549
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 559838
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 323744
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 312089
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 105087
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 89127
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 76643
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 62132
 9. Справка за задължение по фиш 61686
 10. Указания за справките на НОИ 59791
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 45687
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 44331
 13. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38902
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 38407
 15. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 37070
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 36511
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 35799
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 35192
 19. Правото на наследствена пенсия в България 31369
 20. Проверка на ЕГН за коректност 29289
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 29019
 22. Списък на справките на НОИ 28601
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 28348
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 28135
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 24820
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 23480
 27. Същност и видове лихва 23168
 28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 21692
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 21520
 30. Специфични настройки за е-услугите на НАП 21286
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20967
 32. Контакти с НОИ 19305
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 18938
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 18323
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 17971