ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: www.mlsp.government.bg

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 664619
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 455993
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 289879
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 268655
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 78233
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 75182
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 71569
 8. Указания за справките на НОИ 53794
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 52817
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40642
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36773
 12. Справка за задължение по фиш 34048
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33733
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32939
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31933
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31146
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26713
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25966
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24725
 20. Списък на справките на НОИ 24289
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23716
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 23267
 23. Правото на наследствена пенсия в България 22681
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22036
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19594
 26. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19566
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 19556
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19251
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18955
 30. Същност и видове лихва 17894
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16322
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15918
 33. Контакти с НОИ 15658
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15181
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15071