ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 607384
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 259985
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 248489
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 168756
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 54903
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 47174
 7. Указания за справките на НОИ 43623
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 38268
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 32799
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30873
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 30689
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27743
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25378
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22910
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22786
 16. Проверка на ЕГН за коректност 22631
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20790
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18863
 19. Списък на справките на НОИ 16327
 20. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16191
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16100
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15268
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14704
 24. Справка за задължение по фиш 14688
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13591
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12776
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11068
 28. Същност и видове лихва 10926
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10643
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10262
 31. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 10200
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9934
 33. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9817
 34. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9669
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9600