ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: www.mlsp.government.bg

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 689191
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 528074
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 309686
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 306000
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 95492
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 86739
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 75304
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 59511
 9. Указания за справките на НОИ 58130
 10. Справка за задължение по фиш 51465
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 44252
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38232
 13. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 37376
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 37053
 15. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 35694
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 34528
 17. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 34426
 18. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 31979
 19. Правото на наследствена пенсия в България 29095
 20. Проверка на ЕГН за коректност 28540
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 28202
 22. Списък на справките на НОИ 27311
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 27304
 24. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 27187
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 23821
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 22428
 27. Същност и видове лихва 21675
 28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 21074
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 20828
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20291
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 19825
 32. Контакти с НОИ 18259
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17974
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 17276
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16931