ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 639565
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 375000
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 271575
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 225687
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 65725
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 61851
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 59269
 8. Указания за справките на НОИ 49207
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 44868
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 36094
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 34347
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 31066
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 28728
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27908
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 27644
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24857
 17. Справка за задължение по фиш 23940
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23790
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 22093
 20. Списък на справките на НОИ 20690
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 20105
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17952
 23. Правото на наследствена пенсия в България 17597
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 17473
 25. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17148
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 16524
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 15564
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 15295
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 14973
 30. Същност и видове лихва 14149
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 13325
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 13279
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12976
 34. Контакти с НОИ 12056
 35. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11979