ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

За последиците при издадена фактура преди датата на данъчното събитие

Последици за получателя
В случаите, когато е налице издадена фактура преди датата на данъчното събитие, проблеми в практиката пораждат най-вече въпросите, свързани с последиците, които възникват в резултат на това действие за получателя на фактурата, който е отразил същата в дневника за покупки в данъчния период на издаването й или в някой от следващите данъчни периоди, но преди настъпване на данъчното събитие.

До края на 2007 г. практиката на данъчния контрол бе твърде рестриктивна по отношение правото на данъчен кредит при въпросната хипотеза. Преобладаваща бе практиката на непризнаване на данъчен кредит на формално основание -липса на данъчно събитие в момента на издаване на фактурата. Прилагайки тази рестрикция, данъчната администрация обичайно не се интересуваше от факта настъпило ли е впоследствие данъчно събитие или не. Същевременно съдебната практика по казуса бе твърде противоречива.

Все пак, в края на 2007 г., ръководството на Националната агенция за приходите (НАП) сложи справедлив като цяло край на проблемния казус с писмо-указание № 24-00-47 от 08.11.2007 г. Писмото вменява задължение на контролиращите органи да установяват дали след издаването на “преждевременната” фактура е настъпило данъчно събитие, или изискуемост на данъка за получено авансово плащане.

В това писмо се дават следните основателни решения на различните хипотези на казуса, в зависимост от обстоятелството дали към момента на данъчния контрол данъчното събитие или авансовото плащане е настъпило:

Хипотеза А - към датата на издаване на съответния административен данъчен акт (ревизионен доклад или ревизионен акт) данъчното събитие (респективно авансовото плащане) е настъпило. Данъчните органи следва да приемат “преждевременната” фактура за валидирана. На получателя не може да бъде отказано право на данъчен кредит на основание липса на данъчно събитие в момента на издаване на фактурата. Налице е обаче преждевременно ползване на данъчен кредит, за което получателят дължи лихва за времето от 15-о число на месеца, следващ данъчния период, в който е ползван данъчен кредит по “преждевременната” фактура, до 15-о число на месеца, следващ данъчния период, в който е настъпило данъчното събитие. Лихвата се дължи, ако в резултат на преждевременно декларирания данъчен кредит е намален подлежащият за внасяне данък по съответната СД или е приспадната, прихваната или възстановена по-голяма сума ДДС, в случаите на чл. 92 ЗДДС.

Хипотеза Б - към датата на издаване на съответния административен акт данъчното събитие (респективно авансовото плащане) не е настъпило. Липсва основание за ползване на данъчен кредит и такъв следва да бъде отказан със съответния данъчен акт.
Коментираното писмо на НАП дава и едно рестриктивно санкционно указание на данъчната администрация. Писмото предписва на получателите на “преждевременни” фактури (и в двете хипотези) да бъде налагана санкцията по чл. 182, ал. 1 ЗДДС, когато са отразили същите фактури в дневника за покупки за данъчен период преди настъпване на данъчното събитие. Санкционната норма по чл. 182, ал. 1 е за неотразяване на получения данъчен документ в дневника за покупки за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер. Санкцията е тежка -в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв. Този размер на санкцията прави санкционното указание на НАП прекомерно рестриктивно при нарушения в хипотеза А, защото данъчната вреда за държавата се възстановява напълно с начисляването на лихва. В редица случаи при хипотеза А изобщо няма вреда за държавата, защото приспаднатият от получателя данъчен кредит представлява едновременно внесен данък от доставчика. Можем да заключим, че целта на наказателната норма по чл. 182, ал. 1 ЗДДС е “да дисциплинира” регистрираните лица за стриктното спазване на законоустановения срок за ползване на данъчен кредит и на правилата за водене на отчетните регистри (дневниците).

Последици за издателя на фактурата
И при двете разгледани по-горе хипотези доставчикът дължи начисления от него данък, въпреки че към датата на издаване на фактурата не е настъпило данъчно събитие, респективно авансово плащане. Тази последица произтича от рестриктивната разпоредба на чл. 85 ЗДДС. Същевременно доставчикът няма право на лихва върху преждевременно начисления от него данък. Този извод се основава на тълкуване на разпоредбата на чл. 85, както и на липсата на специална разпоредба, предоставяща подобна данъчна привилегия (право на лихва) на доставчика по “преждевременната” фактура.

Анулиране на преждевременно издадена фактура
Законосъобразния и правилен начин за процедиране при преждевременно издадена фактура е нейното анулиране. При анулирането предимството е първо, че се скъсява периодът, за който получателят дължи лихви за преждевременно ползвания данъчен кредит, и второ, че се скъсява и периодът, за който страните (доставчикът или получателят) кредитират безлихвено бюджета.

Деклариране на “преждевременната” фактура от получателя в по-късен данъчен период, през който настъпва данъчното събитие
Това е друг възможен вариант на процедиране от получателя, насочен към избягване на коментираните по-горе санкционни последици. Според нас това процедиране не би трябвало да доведе до санкции за получателя при данъчен контрол.

Последици от преждевременно издадена фактура при действието на отменения ЗДДС (в сила до 31.12.2006 г.)
Читателите следва да имат предвид, че коментираните по-горе последици се отнасят за действието на ЗДДС в сила от 01.01.2007 г. Отмененият ЗДДС уреждаше две важни особености на последиците за получателя на преждевременно издадена фактура, различаващи се от последиците при действащия закон.
Първата особеност бе, че включването на “преждевременната” фактура в дневника за покупки за периода на издаването й не представляваше нарушение на отменения закон (предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от него) и не водеше до възникване на лихва.
Втората особеност на отменения закон бе, че ако данъчното събитие е настъпило след изтичане на три месеца от месеца, следващ издаването на “преждевременната” фактура, правото на данъчен кредит се погасяваше. Тези особености са коментирани в цитираното по-горе писмо на НАП с изх. № 24-00-47 от 08.11.2007 г.

Теодоси ГЕОРГИЕВ, д.е.с., регистриран одитор

Източник: ИК "ТРУД И ПРАВО"

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 899412
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 794781
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 424975
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 372392
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 246851
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 124810
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116003
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 106902
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 105828
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88226
 11. Указания за справките на НОИ 84450
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 73525
 13. Списък на справките на НОИ 73498
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69442
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67075
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61393
 17. Същност и видове лихва 60234
 18. Правото на наследствена пенсия в България 59885
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51176
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 50874
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 50583
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50461
 23. Проверка на ЕГН за коректност 49984
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49575
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 46997
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 46557
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 45655
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41270
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 39947
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 38999
 31. Контакти с НОИ 38705
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 38272
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35530
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35059
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34200