ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Плащане на данъци и осигуровки през 2016 г.

І. Банкови сметки и кодове за плащане на данъци и осигуровки

През 2016 г. плащанията на данъци и осигуровки към съответната ТД на НАП се извършват по четири различни сметки, като за всяка сметка има съответен код за плащане, а именно:

1. Сметка за приходите на централния бюджет с код за плащане 11 00 00

По тази сметка се плащат всички задължения за данъци, като:

- данък върху доходите на физическите лица и лихви за просрочието му;

- ДДС и лихви за просрочия на ДДС;

- годишни и авансови вноски по ЗКПО и лихви за просрочието им;

- данъци върху разходите по ЗКПО и лихви за просрочието им;

- данъци върху източника по ЗКПО и и лихви за просрочието им;

- данък върху дейността от опериране на кораби и лихви за просрочието им;

- данък върху хазартната дейност и и лихви за просрочието им;

-  глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП.

2. Сметка за приходите на социалноосигурителните фондове на НОИ с код за плащане 55 11 11

По тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително и дължимите лихви за просрочието им.

3. Сметка за приходите на НЗОК с код за плащане 56 11 11

По тази сметка се внасят вноските за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, както и дължимите лихви за просрочието им.

4. Сметка за осигурителни вноски и лихви за ДЗПО с код за плащане 58 11 11

По тази сметка се плащат осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, от осигурителите и самоосигуряващите се лица, както и дължимите лихви за просрочието им.

ІІ. Плащане на данъци и осигуровки и платежни документи

Всички плащания за данъци, осигурителни вноски и лихви върху тях, както и за глоби и санкции на НАП  се правят само по банков път, като осигурителите и самоосигуряващите се лица са задължени да ги превеждат по съответните банкови сметки на компетентната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).

Съгласно чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), компетентната териториална дирекция на НАП за физическите лица, включително и едноличните търговци (ЕТ), е тази по постоянния адрес на физическите лица. Компетентната ТД на НАП за юридическите лица е тази по тяхното седалище.

Списък на банковите сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски

В ТД на НАП ГДО е открита банкова сметка за плащане на приходите от дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите лихви върху тях, която се  използва само от Държавни организации и предприятия с държавно участие!

Данъци и осигурителни вноски могат да бъдат платени по следните начини:

- по банков път с превод от сметка с  документ платежно нареждане към бюджета;

- по банков път с вноска на каса с документ вносна бележка към бюджета;

Примери за попълнени платежни нареждания за плащане на данък и осигуровки

- с пощенски запис;

Примери за попълнени пощенски записи за плащане на данък и осигуровки

- по интернет с електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения.

За улеснение на гражданите  в  повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, в които физически и юридически лица, могат да платят данъци и осигурителни вноски.

Плащането на данък върху доходите от физическо лице с превод или вносна бележка от банково гише, намиращо се вътре в сграда на офис на НАП е безплатно, тъй като банката не се събира такса в този случай.

Списък на всички офиси на НАП

Важно!

В съотвествие с разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение. Това правило важи за всеки отделен вид задължение - данък, осигурителна вноска, глоба или санкция на НАП.

Например това означава, че ако физическо или юридическо лице има непогасени задължения за ДДС за три данъчни периода например и бъде наредена сума, покриваща размера само на една от трите вноски, то тя ще погаси най-старото задължение, което е възникнало най-рано по хронология и има най-ранен падеж.

Същият начин на погасяване се прилага и когато има непогасени различни данъчни задължения, като например задължения за корпоративен данък, данък върху доходите и ДДС. В този случай плащанията погасяват задължението, което е възникнало най-рано по хронология и има най-ранен падеж.

Всяко наредено плащане автоматично се разпределя и погасява текущите задължения без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане на задълженията.

За всеки отделен вид задължение - данък, осигурителна вноска, глоба или санкция на НАП първо се погасяват всички дължими главници и след това се погасяват и начислените лихви.

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

  1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 742099
  2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 677149
  3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 365546
  4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 332202
  5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 142888
  6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 94703
  7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 81622
  8. Справка за задължение по фиш 75646
  9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 71983
  10. Указания за справките на НОИ 65317
  11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 52997
  12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 52350
  13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 51758
  14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 43992
  15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41476
  16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 40949
  17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39934
  18. Правото на наследствена пенсия в България 39296
  19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38902
  20. Списък на справките на НОИ 34163
  21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 33653
  22. Проверка на ЕГН за коректност 32478
  23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 31772
  24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31644
  25. Същност и видове лихва 29625
  26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 28799
  27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28096
  28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 27169
  29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 26037
  30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24528
  31. Е-услуги на НАП с ПИК 24386
  32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23283
  33. Контакти с НОИ 22852
  34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22652
  35. Справка за валидност на документи за самоличност 21682