ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит

Фирма регистрирана по ДДС, занимаваща се с продажба на коли втора употреба през м.09.10 г. извършва освободена доставка по реда чл. 47, т. 2 от ЗДДС (застрахователни услуги като застрахователен агент). През 2009 г. фирмата няма извършени освободени доставки.

Въпросите, които поставя фирмата са следните?
1. Трябва ли в конкретния месец на 2010 г., в който се случват тези освободени от облагане доставки да се изчислява коефициент за ЧДК? Ако е така и спазя правилото, че се определя на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за цялата предходна календарна година, то този коефициент на ЧДК ще ми е 1, защото през 2009 г. нямам освободени доставки и коефициента е 1.

2. През месец декември 2010 г. трябва да направя годишна корекция. Как да се изчисли коефициентът по реда на чл. 73 за определяне на частичния данъчен кредит като се имат предвид следните показатели на годишната справката - декларация за ДДС:
1. Клетка 01 - 2300 лв.
2. Клетка 20 - 200 лв.
3. Клетка 11 - 700 лв.
4. Клетка 21 - 140 лв.
5. Клетка 12 - 300 лв.
6. Клетка 22 - 60 лв.
7. Клетка 14 - 100 лв.
8. Клетка 15 - 1200 лв.
9. Клетка 17 - 1300 лв.
10. Клетка 19 - 900 лв.
11. Клетка 30 - 400 лв.
12. Клетка 31 - 2000 лв.
13. Клетка 41 - 400 лв.
14. Клетка 32 - 500 лв.
15. Клетка 42 - 100 лв.
Според нас коефициента е 0,51. (700+300+100+1200=2300); (2300+1300+900=4500); (2300:4500=0,51) Според Вас така ли е?
3. Как да се извърши годишна корекция на ползвания данъчен кредит?

4. Следващата година прилагам ли и какъв коефициент във всяка месечна СД? Има ли значение дали има или няма облагаема или необлагаема доставка? Или коефициента се прилага само в месеците, в които има освободена доставка?

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант:

 1. Според данните в запитването ви през 2009 г. не сте извършвали освободени доставки, в резултат на което коефициентът ви по чл. 73 от ЗДДС е 1.0. На основание чл. 73, ал. 5 от закона при наличието на обстоятелства, в резултат на които за някои получени доставки през 2010 г. имате право на частичен данъчен кредит, през цялата година определяте размера му като текущо прилагате коефициентът, определен за предидущта година, т.е. в случая 1.0. Съгласно чл. 73, ал. 6 от закона обаче в края на годината (със справката декларация за последния данъчен период) размерът на частичния данъчен кредит, който е ползван през годината, се преизчислява посредством коефициент, определен на база съотношението на извършените през годината от съответното ДЗЛ оборот от доставки с право на приспадане на данъчен кредит към оборота, осъществен от него при всички видове дейности и доставки.
На практика размерът на корекцията се определя по формулата, дадена в чл. 65, ал. 1 от ППЗДДС. По същество в случая тя изисква преди това да се определи размерът на коефициента по чл. 73 за 2010 г., след което във формулата се заместват данните за данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит (при вас в кл. 42 е посочена сумата от 100 лв.). Тази сума се умножава по изчисления коефициент и от получената стойност се изважда стойността на ползвания частичен данъчен кредит през годината. При данните, посочени в запитването ви, резултатът от изчислението при вас ще е отрицателен и именно той се посочва със знак (-) като корекция в кл. 43 справката декларация за м. декември 2010 г., което на практика ще доведе до намаляване на данъчния ви кредит за периода.

2. Според нас при изчисляването на коефициента си по чл. 73 от ЗДДС за 2010 г. сте пропуснали да отчетете в числителя на съотношението стойността на данъчните основи за извършените от вас доставки по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение територията на друга държава членка, посочени в кл. 17 от справката ви. Вие сте регистрирано по ЗДДС лице и, ако тези доставки бяха извършени за лице, установено на наша територия, те биха били с място на изпълнение на тази територия и по силата на чл. 69, ал. 2 от закано се приемат за доставки с право на данъчен кредит. Като се отчете това обстоятелство коефициентът ви за 2010 г. е 0.83.
В резултат на това при изчисляване по формулата в чл. 65, ал. 1 от ППЗДДС размера на корекцията, която следва да се посочи в кл. 43 на справката за м. декември, се получава -17 = (100 х 0.83) - 100.

3. Коефициентът по чл. 73 от ЗДДС, определен на база данните за 2010 г., се използва и при корекциите по чл. 79, ал. 2 от закона за годината. Такива корекции се извършват, когато при придобиването, производството или вноса на стоки и услуги е ползван пълен данъчен кредит, но впоследствие те са използвани и за освободени доставки или за дейности без право на данъчен кредит, но не може да се определи каква част от тях са ползвани за облагаеми и каква за освободени. Размерът на корекциите се определя по формулите, посочени в чл. 79, ал. 7, т. 1 и 2 от закона, приложими съответно при корекции на ползван данъчен кредит за недвижими вещи и за всички останали стоки или услуги. 
Корекцията по реда на чл. 79, ал. 2 от закона също се извършва в последния данъчен период на съответната година, в която лицето е извършвало с въпросните стоки или услуги и освободени доставки. При това под брой на годините (БГ) следва да се разбира броят на годините от началото на годината, в която е ползван данъчният кредит за съответната вещ, стока или услуга до изтичането на 20 или 5-годишен срок от тази година включително, намален с броя на годините считано от годината, в която е ползван кредитът, до годината, в която е настъпило обстоятелството, което налага корекцията, т.е. с въпросните вещи, стоки или услуги са извършени както облагаеми, така и освободени доставки.
Примерно през 2007 г. фирмата ви е закупила компютър за 1200 лв. с начислен ДДС 240 лв., при което е ползвала за придобиването му пълен данъчен кредит. През 2010 г. обаче тя го е използвала за извършване както на облагаеми, таки и на освободени доставки и дейности, но не може да определи каква част е ползвана за единия или другия вид. В този случай във формулата, посочена в чл. 79, ал. 7, т. 2 от ЗДДС за определяне размера на необходимата корекция по чл. 79, ал. 2 от закона, стойността на БГ 2. Тя е определана като се отчете, че 5-годишният срок за амортизиране сумата на данъчния кредит, ползван при придобиването на компютъра, който в случая изтича през 2011 г. Броят на годините, считано от началото на 2010 г., когато са възникнали обстоятелствата, налагащи корекцията, до изтичането на този срока за амортизацията е 2, ето защо във формулата се замества този брой. При заместването на данните за коефициента по чл.73 от закона, определен за 2010 г., и стойността 2 за БГ във формулата ДД = ПДК х 1/5 х БГ (1-К), се получава:
ДД= 240 х 1/5 х 2 (1- 0.83) = 16.32. Корекцията се извършва чрез издаване на протокол по чл. 66 от ППЗДДС и се отразява в дневника за продажби за последния данъчен период на годината.

4. В случай, че през 2011 г. извършите доставки, които ви дават право на частичен данъчен кредит, размерът му ще определяте с коефициента по чл. 73 от закона, определен за 2010 г. Размерът на кредита, на който имате право за доставките ви с право на пълен данъчен кредит, не се засягат от промяната в стойността му. Ако в края на 2011 г. се окаже, че съотношението между оборотите ви от облагаеми доставки и общия ви оборот за годината формира коефициент, различен от този за 2010 г., тогава в последния данъчен период на годината ще извършите корекция на ползвания през годината частичен данъчен кредит. Ако коефицентът ви за 2011 г. например е по-висок от този, определен за 2010 г., с който сте начислявали текущо частичния си данъчен кредит, то корекцията ви ще е с положителен знак и ще доведе до увеличение на правото ви на кредит за м. декември 2011 г.

Източник:  Б ю л е т и н  бр.48 - Февруари 2011 г. на Български законник ЕООД | Експертис 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 759478
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 704666
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 375343
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 337138
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 154575
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96148
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83361
 8. Справка за задължение по фиш 77431
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 75212
 10. Указания за справките на НОИ 67137
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56335
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 55630
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 54810
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 45841
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 42791
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42311
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41539
 18. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40802
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40800
 20. Списък на справките на НОИ 36458
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 35300
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33495
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32993
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32432
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31540
 26. Същност и видове лихва 31438
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29133
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28362
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 27913
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25445
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25302
 32. Контакти с НОИ 24275
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23880
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23826
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22707