ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на държавното обществено осигуряване - ДОО в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за ДОО може да видите и изтеглите тук.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Кодове за ДОО (кодове за превеждане на суми по сметки 7315)

Код за вид плащане

Процент за

родените след 01.01.1960 г.

Процент за

родените преди 31.12.1959 г.

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията /от осигурители и осигурени лица/; специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалностот номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал.1 от Закона за здравето.

 55 01 01

 22,3

 17,3

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА",  за работниците и служителите ТРЕТА категория труд,  внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за сметка на осигурителя 12,6% - за родените преди 1 януари 1960г. и 9,8% - за родените след 31 декември 1959г./  и вноски за сметка на осигурените лица 9,7% - за родените преди 1 януари 1960г. и 7,5% - за родените след 31 декември 1959г./, При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Без-работица"  за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търгов-ските дружества, при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/

 55 01 02

 25,3

 20,3

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство"  за работници и служители, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, ако в съответната програма е предвидено, че не се осигуряват за безработица /от осигурители и осигурени лица/

 55 01 27

 21,3

 16,3

Осигурителни вноски за фонд"Пенсии" и фонд  "Общо заболяване и майчинство"  за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/

 55 01 26

За трета категория труд 21,3

За първа и втора категория труд 24,3

За трета категория труд 16,3

За първа и втора категория труд 19,3

Осигурителни вноски за фонд  "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ТРЕТА категория труд

 55 01 14

22,3

 17,3

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд

 55 01 05

25,3

 20,3

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за трета категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни  /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО.

55 01 08

17,8

 12,8

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за първа и втора категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни  /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО

55 01 11

20,8

15,8

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с разходите за дейността, за работещите без трудови правоотношения /от възложители и осигурени лица/

55 01 10

17,8

12,8

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за  ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/

55 01 16

17,8

12,8

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя

55 01 12

17,8

12,8

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя

55 01 24

20,8

15,8

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител

55 01 17

17,8

12,8

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)

55 01 60

 22,3

17,3

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи

 55 01 29

17,8/20,8

12,8/15,8

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица

 55 04 01

 21,3

16,3

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица

 55 04 02

 17,8

12,8

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители

 55 04 04

 21,3

16,3

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители

 55 04 05

 17,8

12,8

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/  Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други  предходни години  се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за съответната година, определени в  КСО /ЗБ на ДОО/

 55 04 06

 16,0

 11,0

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, завършили висше или полувисше образование и докторантите, за времето на обучение -  върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен с чл. 8, ал.1, т. 2, буква "а" от ЗБДОО за 2011 г.

 55 04 03

 17,8

17,8

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия - върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен с чл. 8, ал.1, т. 2, буква "а" от ЗБДОО за 2011 г.

 55 04 13

 17,8

17,8

Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест"  за лицата, осигурени за инвалидност, старост, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болести, както и за лицата, получаващи гарантирани вземания от ФГВРС

 55 01 49

0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1

0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005г.

 55 01 04

 21,75

19,5

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи, Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица

 55 01 18

-

-

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.

 55 28 01

-

-

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.

 55 28 30

-

 - 

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски

 55 28 02

-

-

Вноски за фонд "ГВРС" от работодатели

 55 57 10

-

-

Начети и лихви за фонд "ГВРС" по ревизионни актове

 55 57 20

-

-

Лихви за просрочени вноски за фонд "ГВРС"

 55 57 21

-

-

Вноски за УчПФ от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни

 55 59 08

 4,3

 4,3

Начети и лихви за УчПФ по ревизионни актове

 55 59 38

-

-

Лихви за просрочени вноски за УчПФ

 55 59 48

-

-

Неидентифицирани преводи по сметки 7315 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )(Не се попълва от задължени лица)

 55 88 66

-

-

Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица)

 55 88 88

-

-

Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315 (Не се попълва от задължени лица)

 55 98 00

-

-

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 899415
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 794784
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 424976
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 372393
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 246856
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 124813
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116006
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 106906
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 105828
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88226
 11. Указания за справките на НОИ 84450
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 73525
 13. Списък на справките на НОИ 73501
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69443
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67076
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61393
 17. Същност и видове лихва 60234
 18. Правото на наследствена пенсия в България 59885
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51176
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 50874
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 50583
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50462
 23. Проверка на ЕГН за коректност 49986
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49575
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 46997
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 46557
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 45655
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41270
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 39947
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 38999
 31. Контакти с НОИ 38705
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 38272
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35531
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35060
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34200