ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Документиране и облагане на проектанска услуга за фирма от държава членка

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС и предстои да извърши доставка на проектантска услуга за фирма, регистрирана по ДДС в Холандия. Какви документи следва да се изготвят във връзка с доставката и въобще какви са нашите задължения по ЗДДС?

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

Отговор: Редът за облагане с ДДС и за документиране на услугите зависи от местоизпълнението на тяхните доставки по смисъла на закона. То се определя съгласно разпоредбите на чл. 21 от ЗДДС и зависи основно от данъчния статут на получателя на съответната услуга и от мястото, където се намира обектът на неговата стопанска дейност, с който е свързано нейното изпълнение.

В общ порядък местоизпълнението на услугите, предназначени за данъчно задължени лица (ДЗЛ), е там, където е установена стопанската дейност на лицата. В случая получател на проектантската ви услуга е фирма, т.е. ДЗЛ, и, ако тя не е свързана с негов настящ или бъдещ недвижим имот на територията на България и/ или с негов обект на стопанска дейност у нас, нейното местоизпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от закона. Това означава, че данъкът за нея е изискуем от получателя й, поради което във фактурата, която му се издава, не се посочва ДДС, а като основание за това се отбелязва "чл. 21, ал. 2 от ЗДДС". Данните от фактурата се отразяват в колона 23 на дневника за продажбите и в клетка 17 на справката декларация за съответния данъчен период. Освен това съгласно чл. 125, ал. 2 от ЗДДС доставката на услугата следва да бъде декларирана с VIES - декларация за същия данъчен период.

По силата на чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС доставката дава на доставчика право на данъчен кредит, който може да бъде упражнено в същия или в един от следващите дванадесет данъчни периода чрез отразяване на данните от фактурата в дневника за покупките и в справката деклараеция за избрания данъчен период.

За да се приложи този ред за облагане и документиране обаче, при определяне местоизпълнението на услугата си фирмата ви следва да отчете две две важни обстоятелства:
1. Проектанските услуги са свързани с различни  видове обекти (оборудване, сгради, производствени системи и др. под.), от съществено значение за законосъобразното определяне на тяхното местоизпълнение е обстоятелството какъв точно е обектът, с който е свързан  конкретният проект. Необходимостта от това произтича от факта че, ако например той е свързана с недвижим имот, който се намира у нас, по силата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС местоизпълнението на доставката й ще е у нас. В такъв случай  фирмата ви следва да начисли за нея данък, въпреки че получателят и е ДЗЛ, установено и регистрирано за целите на облагането в друга държава членка на ЕС. В този смисъл, за да ви отговорим по конкретно трябва да разполагаме с допълнителна ивформация за точния вид на въпросната проектанска услуга;
2. Дали холандската фирма й е предоставила свой валиден данъчен идентификационен номер по ДДС, издаден от държава членка (може да не е непременно от Холандия), под който ще бъде предоставена услугата й, или с други проверени и доказуеми  основания, тя да се квалифицира като ДЗЛ за целите на облагането с ДДС.


Забележка: Въпросът дали лице, установено в държава членка на ЕС, се приема за ДЗЛ по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС в случай че не е представил на доставчика си данъчен индентификационен номер, нормативно не е уреден изрично в нашето законодателство по ДДС. По силата на Регламент 282/2011 от 15.03.2011 г. на СЕС, който влиза в сила от 01.07.2011 г., и има за цел да внесе яснота в условията на прилагането на Директива 2006/112/ЕО, отговорността за оценката на статута на получателя на услугите има доставчикът им.  В тази връзка рзпоредбите на на чл. 17, ал. 2 и 3 от Глава V, раздел 4 - "Местоизпълнение на доставките на услуги", подраздел "Статут на получателя" определят еднозначно, че при вътреобщностната търговия с услуги доставчикът им има задължението да установи данъчния статус на получателя им. В случай, че не разполага с неговия валиден данъчен номер или с други доказуеми данни за неговия данъчен статус, следва да го приеме за данъчно незадължено лице и да начисли ДДС за доставката си. Поради това за доставките на услуги, предназначени за получатели, установени в държави членки на ЕС, данъчното събитие на които възниква след 01.01.2001 г. доставчикът следва задължително да разполага с техния валиден данъчен номер. При това следва да се има предвид, че разпоредбите на Регламента са в сила без за целта да са извършени нормативни промени в действащото законодателство по ДДС.


Източник:  Б ю л е т и н  бр.53 - юли 2011 г. на Български законник ЕООД | Експертис 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 732046
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 654850
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 356910
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 328263
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 134249
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93584
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80547
 8. Справка за задължение по фиш 73797
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69269
 10. Указания за справките на НОИ 64070
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51818
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50813
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 48338
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42616
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40946
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39698
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39168
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38148
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37505
 20. Списък на справките на НОИ 32773
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32481
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31758
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31162
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30902
 25. Същност и видове лихва 28521
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27358
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26722
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26342
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24196
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23876
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 23841
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22784
 33. Контакти с НОИ 22052
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21911
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21075