ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Документиране и облагане на проектанска услуга за фирма от държава членка

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС и предстои да извърши доставка на проектантска услуга за фирма, регистрирана по ДДС в Холандия. Какви документи следва да се изготвят във връзка с доставката и въобще какви са нашите задължения по ЗДДС?

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

Отговор: Редът за облагане с ДДС и за документиране на услугите зависи от местоизпълнението на тяхните доставки по смисъла на закона. То се определя съгласно разпоредбите на чл. 21 от ЗДДС и зависи основно от данъчния статут на получателя на съответната услуга и от мястото, където се намира обектът на неговата стопанска дейност, с който е свързано нейното изпълнение.

В общ порядък местоизпълнението на услугите, предназначени за данъчно задължени лица (ДЗЛ), е там, където е установена стопанската дейност на лицата. В случая получател на проектантската ви услуга е фирма, т.е. ДЗЛ, и, ако тя не е свързана с негов настящ или бъдещ недвижим имот на територията на България и/ или с негов обект на стопанска дейност у нас, нейното местоизпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от закона. Това означава, че данъкът за нея е изискуем от получателя й, поради което във фактурата, която му се издава, не се посочва ДДС, а като основание за това се отбелязва "чл. 21, ал. 2 от ЗДДС". Данните от фактурата се отразяват в колона 23 на дневника за продажбите и в клетка 17 на справката декларация за съответния данъчен период. Освен това съгласно чл. 125, ал. 2 от ЗДДС доставката на услугата следва да бъде декларирана с VIES - декларация за същия данъчен период.

По силата на чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС доставката дава на доставчика право на данъчен кредит, който може да бъде упражнено в същия или в един от следващите дванадесет данъчни периода чрез отразяване на данните от фактурата в дневника за покупките и в справката деклараеция за избрания данъчен период.

За да се приложи този ред за облагане и документиране обаче, при определяне местоизпълнението на услугата си фирмата ви следва да отчете две две важни обстоятелства:
1. Проектанските услуги са свързани с различни  видове обекти (оборудване, сгради, производствени системи и др. под.), от съществено значение за законосъобразното определяне на тяхното местоизпълнение е обстоятелството какъв точно е обектът, с който е свързан  конкретният проект. Необходимостта от това произтича от факта че, ако например той е свързана с недвижим имот, който се намира у нас, по силата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС местоизпълнението на доставката й ще е у нас. В такъв случай  фирмата ви следва да начисли за нея данък, въпреки че получателят и е ДЗЛ, установено и регистрирано за целите на облагането в друга държава членка на ЕС. В този смисъл, за да ви отговорим по конкретно трябва да разполагаме с допълнителна ивформация за точния вид на въпросната проектанска услуга;
2. Дали холандската фирма й е предоставила свой валиден данъчен идентификационен номер по ДДС, издаден от държава членка (може да не е непременно от Холандия), под който ще бъде предоставена услугата й, или с други проверени и доказуеми  основания, тя да се квалифицира като ДЗЛ за целите на облагането с ДДС.


Забележка: Въпросът дали лице, установено в държава членка на ЕС, се приема за ДЗЛ по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС в случай че не е представил на доставчика си данъчен индентификационен номер, нормативно не е уреден изрично в нашето законодателство по ДДС. По силата на Регламент 282/2011 от 15.03.2011 г. на СЕС, който влиза в сила от 01.07.2011 г., и има за цел да внесе яснота в условията на прилагането на Директива 2006/112/ЕО, отговорността за оценката на статута на получателя на услугите има доставчикът им.  В тази връзка рзпоредбите на на чл. 17, ал. 2 и 3 от Глава V, раздел 4 - "Местоизпълнение на доставките на услуги", подраздел "Статут на получателя" определят еднозначно, че при вътреобщностната търговия с услуги доставчикът им има задължението да установи данъчния статус на получателя им. В случай, че не разполага с неговия валиден данъчен номер или с други доказуеми данни за неговия данъчен статус, следва да го приеме за данъчно незадължено лице и да начисли ДДС за доставката си. Поради това за доставките на услуги, предназначени за получатели, установени в държави членки на ЕС, данъчното събитие на които възниква след 01.01.2001 г. доставчикът следва задължително да разполага с техния валиден данъчен номер. При това следва да се има предвид, че разпоредбите на Регламента са в сила без за целта да са извършени нормативни промени в действащото законодателство по ДДС.


Източник:  Б ю л е т и н  бр.53 - юли 2011 г. на Български законник ЕООД | Експертис 

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 922482
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 803065
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 430388
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 380000
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 266786
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 134252
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 118493
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 111052
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 108031
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90477
 11. Указания за справките на НОИ 87806
 12. Списък на справките на НОИ 79943
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76593
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71875
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 70133
 16. Същност и видове лихва 65856
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 64489
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63616
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53508
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 53457
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 53086
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 53085
 23. Проверка на ЕГН за коректност 53022
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51777
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 50055
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 49242
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48928
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43522
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 42164
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41893
 31. Контакти с НОИ 41711
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 41313
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37777
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 37316
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 36354