ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Извършване на доставка като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
№ 20-00-95 от 17.03.2011 г.

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 20-00-95/07.03.2011 г. по описа на Дирекция „ОУИ” - София, в което задавате въпроси във връзка с прилагането на ЗДДС, ви уведомяваме следното:
В писмото е посочено, че дружеството ви е специализирано в областта на организиране и провеждане на туристически почивки, пътувания, настанявания и мероприятия в чужбина, както и други дейности от сферата на действие на Закона за призма. Дружеството ви е сключило договор с испанско дружество, по силата на който имате екслузивни права да продават продукта - туристическа програма за европейски социален туризъм. За услугата, която извършвате, към испанското дружество сте договорили комисиона от 12%. По силата на сключения договор дружеството ви гарантира определения брой самолетни билети като се задължавала ги изплати на испанското дружество. Във връзка с това и предвид обстоятелството, че ваучерите, които издавате на българските клиенти, са от името на испанското дружество, считате, че извършвате доставката като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор.

Въпросите, които се поставят в запитването, са:

1. Следва ли да се издават фактури към испанското дружество и с каква данъчна основа - цялата сума с комисиона, сумата без комисиона или само комисиона?

2. Следва ли да се начислява ДДС върху сумата по т. 1?

Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Предвид разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

Данъчната основа съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. В конкретния случай е видно, че възнаграждението за извършената доставка на услуга е комисиона в размер на 12%. Предвид това данъчната основа на услугата е предвидената в договора комисиона.

Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и 5, а облагаема е доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго, по силата на ал. 12 от закона. Следователно в случаите, в които доставката не е с място на изпълнение на територията на страната, данъкът не е изискуем от доставчика, както е уредено в горната разпоредба. В тези случаи е приложима разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, според която не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Съгласно чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, когато туроператор или туристически агент предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на турист, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които туристът се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга. Следва да се има предвид, че за доставката на посредническата услуга, свързана с доставката на обща туристическа услуга от туристическия агент, въпреки че е визиран и посоченият законов текст, се прилагат общите разпоредби на закона. Основание за това е разпоредбата на  на Закона за туризма, от която е видно, че туристическият агент не може да предоставя услуги от свое име. Предвид изложеното туристическият агент не може да бъле доставчик на обща туристическа услуга.

Според дефиницията, дадена в § 1, т. 11 от ДР на Закона за туризма (ЗТ), "Туристически ваучер" е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга.

Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗТ, туристическият ваучер се издава за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор или от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.

Предвид това, че туристическият ваучер е документ, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга и доколкото в конкретния случай дружеството ви действа само като туристически агент, извършвайки доставка на посредническа услуга, свързана с доставката на обща туристическа услуга и не предоставя туристическата услуга от свое име, то следва да се прилагат общите разпоредби на ЗДДС.

В този случай съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

В конкретния случай, доколкото по силата на горната разпоредба мястото на изпълнение на доставката на посредническата услуга е извън територията на страната, то в издадената фактура към получателя (испанско дружество) не следва да се начислява данък предвид разпоредбата на чл. 86, ал. 3.

Директор на Дирекция „ОУИ” – София: (п)
(Ал. Георгиев)

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 922482
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 803065
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 430388
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 380000
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 266786
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 134252
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 118493
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 111052
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 108031
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90477
 11. Указания за справките на НОИ 87806
 12. Списък на справките на НОИ 79943
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76593
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71875
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 70134
 16. Същност и видове лихва 65856
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 64489
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63616
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53508
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 53457
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 53086
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 53085
 23. Проверка на ЕГН за коректност 53022
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51777
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 50055
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 49242
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48928
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43522
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 42164
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41894
 31. Контакти с НОИ 41711
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 41313
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37777
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 37316
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 36354