ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
№ 20-00-67 от 17.03.2011 г.

В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ София с вх. № 20-00-67/17.02.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е сключило договор за финансов лизинг за покупка на лек автомобил. Автомобилът ще бъде използван за извършване от дружеството на транспортни услуги и отдаване под наем в рамките на основната дейност.

Поставеният въпрос е:
Налице ли е правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък добавена стойност по получените от дружеството фактури за лизинговите вноски, както и върху разходите, свързани с поддръжката и експлоатацията на горепосочения лек автомобил?

С оглед изложената фактическа обстановка и липсата на приложени документи, копия на договори, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на ДК не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с тези превозни средства.

По договори за лизинг, в които не е уговорено задължение, а само възможност (опция) за прехвърляне на правото на собственост за леки автомобили по ал. 1, право на приспадане на данъчен кредит по лизинговите вноски ще възниква и след 1 януари 2010 г., при условие че до 31 декември 2009 г. включително е възникнало право на приспадане на данъчен кредит поне за една лизингова вноска (§ 51, ал. 2 от ЗИДЗДДС).

Съгласно § 51, ал. 3 от ЗИДЗДДС за стоките и услугите по чл. 70, ал. 1, т. 5, свързани с леките автомобили по ал. 2, след 1 януари 2010 г. не възниква право на приспадане на данъчен кредит.

Видно от разпоредбата на § 51, ал. 3 от ЗИДЗДДС, същата е свързана с правото на приспадане на данъчен кредит след 1 януари 2010 г. за стоките и услугите по чл. 70, ал. 1, т. 5, свързани с лизингови леки автомобили по ал. 2 от същия параграф.

Предвид чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, ал. 1, т. 4 и 5 на чл. 70 не се прилагат, когато превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.

Относно понятието „транспортна услуга" в ЗДДС не се съдържа легално определение. Съгласно чл. 367 от ТЗ с договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Съгласно ЗАП обществен превоз на пътници на територията на Република България може да се извършва от търговци - физически или юридически лица, които притежават лицензия за извършване на обществен превоз на пътници или удостоверение за регистрация в случаите на извършване на таксиметров превоз на пътници, както и други документи, които се изискват от този закон и Наредба № 33 от 03.11.1.999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министерството на транспорта.

Дейност по превоз на товари по смисъла на ЗАП може да извършва физическо или юридическо лице регистрирано като търговец, което превозва стоки срещу заплащане със собствени или наети превозни средства. За удостоверяване на условията на договора за превоз на товари според чл. 50 от ЗАП се съставя товарителница, съдържаща визираните в чл. 53 от ЗАП данни, както и пътен лист по образец (Приложение № 14 към Наредба № 33 от 03.11.1909 г.).

За целите на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС с оглед посочените разпоредби от ТЗ и ЗАП като транспортна услуга следва да се приеме услугата по превоз на стоки или пътници по определен маршрут и срещу възнаграждение, дължимо от получателя на услугата.

Единствено когато се извършва транспортна услуга срещу заплащане (съответно отдава се под наем лек автомобил), ще възникне право на приспадане на данъчен кредит по лизинговите вноски на лекия автомобил, както и за стоките и услугите, свързани с поддръжката и екплоатацията на превозното средство.

Директор на Дирекция „ОУИ” – София: (п)
(Ал. Георгиев)

Източник:  Б ю л е т и н  бр.53 - юли 2011 г. на Български законник ЕООД | Експертис 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 759478
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 704666
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 375343
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 337138
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 154574
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96148
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83361
 8. Справка за задължение по фиш 77431
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 75212
 10. Указания за справките на НОИ 67137
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56334
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 55630
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 54810
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 45841
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 42791
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42311
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41538
 18. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40802
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40799
 20. Списък на справките на НОИ 36458
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 35298
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33495
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32992
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32432
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31540
 26. Същност и видове лихва 31438
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29133
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28362
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 27912
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25445
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25302
 32. Контакти с НОИ 24275
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23880
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23826
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22707