ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
№ 20-00-67 от 17.03.2011 г.

В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ София с вх. № 20-00-67/17.02.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е сключило договор за финансов лизинг за покупка на лек автомобил. Автомобилът ще бъде използван за извършване от дружеството на транспортни услуги и отдаване под наем в рамките на основната дейност.

Поставеният въпрос е:
Налице ли е правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък добавена стойност по получените от дружеството фактури за лизинговите вноски, както и върху разходите, свързани с поддръжката и експлоатацията на горепосочения лек автомобил?

С оглед изложената фактическа обстановка и липсата на приложени документи, копия на договори, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на ДК не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с тези превозни средства.

По договори за лизинг, в които не е уговорено задължение, а само възможност (опция) за прехвърляне на правото на собственост за леки автомобили по ал. 1, право на приспадане на данъчен кредит по лизинговите вноски ще възниква и след 1 януари 2010 г., при условие че до 31 декември 2009 г. включително е възникнало право на приспадане на данъчен кредит поне за една лизингова вноска (§ 51, ал. 2 от ЗИДЗДДС).

Съгласно § 51, ал. 3 от ЗИДЗДДС за стоките и услугите по чл. 70, ал. 1, т. 5, свързани с леките автомобили по ал. 2, след 1 януари 2010 г. не възниква право на приспадане на данъчен кредит.

Видно от разпоредбата на § 51, ал. 3 от ЗИДЗДДС, същата е свързана с правото на приспадане на данъчен кредит след 1 януари 2010 г. за стоките и услугите по чл. 70, ал. 1, т. 5, свързани с лизингови леки автомобили по ал. 2 от същия параграф.

Предвид чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, ал. 1, т. 4 и 5 на чл. 70 не се прилагат, когато превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.

Относно понятието „транспортна услуга" в ЗДДС не се съдържа легално определение. Съгласно чл. 367 от ТЗ с договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Съгласно ЗАП обществен превоз на пътници на територията на Република България може да се извършва от търговци - физически или юридически лица, които притежават лицензия за извършване на обществен превоз на пътници или удостоверение за регистрация в случаите на извършване на таксиметров превоз на пътници, както и други документи, които се изискват от този закон и Наредба № 33 от 03.11.1.999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министерството на транспорта.

Дейност по превоз на товари по смисъла на ЗАП може да извършва физическо или юридическо лице регистрирано като търговец, което превозва стоки срещу заплащане със собствени или наети превозни средства. За удостоверяване на условията на договора за превоз на товари според чл. 50 от ЗАП се съставя товарителница, съдържаща визираните в чл. 53 от ЗАП данни, както и пътен лист по образец (Приложение № 14 към Наредба № 33 от 03.11.1909 г.).

За целите на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС с оглед посочените разпоредби от ТЗ и ЗАП като транспортна услуга следва да се приеме услугата по превоз на стоки или пътници по определен маршрут и срещу възнаграждение, дължимо от получателя на услугата.

Единствено когато се извършва транспортна услуга срещу заплащане (съответно отдава се под наем лек автомобил), ще възникне право на приспадане на данъчен кредит по лизинговите вноски на лекия автомобил, както и за стоките и услугите, свързани с поддръжката и екплоатацията на превозното средство.

Директор на Дирекция „ОУИ” – София: (п)
(Ал. Георгиев)

Източник:  Б ю л е т и н  бр.53 - юли 2011 г. на Български законник ЕООД | Експертис 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 718981
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 620733
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 344096
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 322462
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 121052
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 92075
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 79053
 8. Справка за задължение по фиш 71567
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 66389
 10. Указания за справките на НОИ 62494
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50493
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 48543
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 43498
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 40996
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40061
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38166
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 38109
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 36882
 19. Правото на наследствена пенсия в България 35207
 20. Списък на справките на НОИ 31183
 21. Проверка на ЕГН за коректност 30754
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 30538
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30333
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 29734
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26347
 26. Същност и видове лихва 25948
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25232
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 24178
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22925
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22813
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21965
 32. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 21085
 33. Контакти с НОИ 20986
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 20787
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20221