ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2012 г. 

Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2012 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

Код, към който

 се насочват

остатъците на

 отпадащия код 

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 
 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 
 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 
 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 
 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 
 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 
 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 не се попълва от

осигурени лица

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 
 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 
 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 
 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37 и чл.38, ал.5 и ал.11 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Допълнение на

наименованието

 на кода

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 
 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 
 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридически лица

 11 15 01

 Уточняване на

 наименованието

на кода

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 01

към 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

към 11 15 01

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 
 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица

 11 15 11

Промяна на

наименованието

на кода 

за плащане

Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица от наем по чл.38, ал.12 от ЗДДФЛ

 11 15 13

 Промяна на

наименованието

на кода

за плащане

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 към 11 12 17

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 
 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 
 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 
 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 
 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 
 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 
 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 
 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 
 Други данъци

 11 34 00

 
 Държавни такси

 11 35 00

 
 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 
 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 
 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 
 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 
 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 към 11 70 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 

 Кодове приложими само от банки

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 
 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)

 11 88 66

 
 Преводи по сметки 81 с многоредов документ.

 11 88 88

 
 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.

 11 98 00

 

Кодове за вид плащане за операции по "дебитно-контролиращи сметки " на с/ки 7301 - на НАП

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за централизация.

 11 99 11

 

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за директен дебит

 11 99 88

 
 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 638757
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 372116
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 270878
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 224347
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 65441
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 61393
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 58708
 8. Указания за справките на НОИ 49103
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 44582
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 35963
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 34300
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 30986
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 28626
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27852
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 27512
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24812
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23719
 18. Справка за задължение по фиш 23704
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 22025
 20. Списък на справките на НОИ 20609
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 20034
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17917
 23. Правото на наследствена пенсия в България 17482
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 17419
 25. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17099
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 16447
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 15412
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 15114
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 14860
 30. Същност и видове лихва 14057
 31. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 13222
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 13220
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12928
 34. Контакти с НОИ 11956
 35. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11935