ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2012 г. 

Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2012 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

Код, към който

 се насочват

остатъците на

 отпадащия код 

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 
 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 
 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 
 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 
 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 
 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 
 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 не се попълва от

осигурени лица

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 
 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 
 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 
 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37 и чл.38, ал.5 и ал.11 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Допълнение на

наименованието

 на кода

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 
 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 
 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридически лица

 11 15 01

 Уточняване на

 наименованието

на кода

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 01

към 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

към 11 15 01

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 
 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица

 11 15 11

Промяна на

наименованието

на кода 

за плащане

Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица от наем по чл.38, ал.12 от ЗДДФЛ

 11 15 13

 Промяна на

наименованието

на кода

за плащане

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 към 11 12 17

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 
 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 
 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 
 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 
 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 
 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 
 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 
 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 
 Други данъци

 11 34 00

 
 Държавни такси

 11 35 00

 
 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 
 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 
 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 
 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 
 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 към 11 70 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 

 Кодове приложими само от банки

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 
 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)

 11 88 66

 
 Преводи по сметки 81 с многоредов документ.

 11 88 88

 
 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.

 11 98 00

 

Кодове за вид плащане за операции по "дебитно-контролиращи сметки " на с/ки 7301 - на НАП

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за централизация.

 11 99 11

 

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за директен дебит

 11 99 88

 
 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 614827
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 287605
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 253785
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 182582
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 57182
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 50980
 7. Указания за справките на НОИ 45005
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 43076
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 35748
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32600
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 32144
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28647
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26067
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 24173
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23891
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23186
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21504
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19746
 19. Списък на справките на НОИ 17414
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17032
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16602
 22. Справка за задължение по фиш 16444
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 15781
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15731
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14193
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13600
 27. Същност и видове лихва 11596
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11573
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11550
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 11379
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 10596
 32. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10547
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10511
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10493
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10168