ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2012 г. 

Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2012 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

Код, към който

 се насочват

остатъците на

 отпадащия код 

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 
 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 
 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 
 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 
 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 
 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 
 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 не се попълва от

осигурени лица

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 
 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 
 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 
 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37 и чл.38, ал.5 и ал.11 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Допълнение на

наименованието

 на кода

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 
 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 
 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридически лица

 11 15 01

 Уточняване на

 наименованието

на кода

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 01

към 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

към 11 15 01

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 
 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица

 11 15 11

Промяна на

наименованието

на кода 

за плащане

Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица от наем по чл.38, ал.12 от ЗДДФЛ

 11 15 13

 Промяна на

наименованието

на кода

за плащане

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 към 11 12 17

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 
 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 
 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 
 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 
 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 
 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 
 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 
 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 
 Други данъци

 11 34 00

 
 Държавни такси

 11 35 00

 
 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 
 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 
 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 
 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 
 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 към 11 70 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 

 Кодове приложими само от банки

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 
 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)

 11 88 66

 
 Преводи по сметки 81 с многоредов документ.

 11 88 88

 
 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.

 11 98 00

 

Кодове за вид плащане за операции по "дебитно-контролиращи сметки " на с/ки 7301 - на НАП

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за централизация.

 11 99 11

 

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за директен дебит

 11 99 88

 
 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 676587
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 490637
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 296994
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 288360
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 86346
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 80215
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 73741
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 56492
 9. Указания за справките на НОИ 55897
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 42577
 11. Справка за задължение по фиш 39891
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37594
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 35244
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34755
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 33021
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32895
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 29271
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27721
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26995
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 26132
 21. Правото на наследствена пенсия в България 26102
 22. Списък на справките на НОИ 25888
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 25678
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 25610
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 22092
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 21090
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20392
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 20066
 29. Същност и видове лихва 19920
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19759
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 18261
 32. Контакти с НОИ 17037
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16985
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 16137
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16039