ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Ползване на Е -услуги чрез персонален идентификационен код от НАП

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронните услуги на НАП без електронен подпис. Чрез ПИК гражданите могат:

1. да проверят:

 • какъв е осигурителния им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
 • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество;
 • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
 • декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6;
 • непогасените си задължения към НАП за данъци и осигуровки и дължимите лихви за просрочието им;
 • извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили по видове и дати;
 • всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени;
 • да проверят лицата, регистрирани по ЗДДС и лицата, получили разрешение да прилагат режима на касова отчетност на ДДС;
 • справка за история на осигуряването на самоосигуряващите се лица.

2. да подават искане за издаване на документи:

 • Удостоверение за наличието или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 ДОПК;
 • Удостоверение за декларирани данни;
 • Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права;
 • Удостоверение за платени данъци и осигуровки;
 • Удостоверение за наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител-чуждестранно лице;
 • Удостоверение за декларирани финансови резултати и платени данъци;
 • Удостоверение за платени данъци /чл.16а,ал.1,т.9 от КЗ/;
 • Удостоверение на основание чл.6, ал.3,т.4 от Наредба №4/08.08.2003 г.;
 • Удостоверение за дължимите от наследодателя данъци и задължителни осигурителни вноски и начислени лихви върху тях;
 • заверено копие на документ - подадени декларации и други.

3. да подадат към НАП следните документи:

 • Годишна данъчна декларация за облагане на доходите по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;
 • Декларация образец  № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
 • Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;
 • Осигурителни декларации образец 5 и 7;
 • Декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани;
 • Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица.

4. да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини.

5. да направят плащане на задължения към НАП /данъци, осигуровки и лихви върху тях/ по електронен път.

Гражданите могат да получат персонален идентификационен код след подаване на заявление по образец:

Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код

Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на юридическите лица.

При желание да се откажете от ползването на електронните услуги на НАП чрез ПИК се подава заявление по образец:

Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код

При желание да прекратите издадения ПИК от НАП се подава заявление по образец:

Заявление за прекратяване на персонален идентификационен код, издаден от НАП

Електронните услуги с ПИК, издаден от НАП са достъпни на интернет страницата: Е-услуги с ПИК.

Важно! Преди да използвате електроннте услуги с ПИК, издаден от НАП се изисква да въведете и потвърдите валиден електронен адрес за контакт. На посочения адрес ще получите електронно съобщение от НАП с линк, който следва да потвърдите в рамките на следващите 48 часа. След това можете свободно да ползване заявените от Вас услуги с ПИК.

Често задавани въпроси и отговори:

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК)?

Това е 12-цифров код, който дава достъп на клиентите на НАП до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

Кои електронни услуги са достъпни с ПИК?

Достъпни чрез ПИК, издаден от НАП са услугите, посочени по-горе.

От къде мога да получа своя персонален идентификационен код (ПИК) от НАП?

Получаването на ПИК става след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено  с нотариално пълномощно лице. Заявлението може да се подадете във всеки офис на НАП. Получаването на ПИК обаче става само лично, в офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица.

В какъв срок ще получа своя ПИК от НАП?

В рамките на няколко минути за обработка на заявлението, ако подавате заявление в офиса на НАП по постоянния си адрес. Ако сте подали заявление в друга структура на НАП, срокът в който можете да получите своя ПИК е 7-дневен.

Мога ли да подам заявлението за издаване на ПИК от НАП по пощата?

Да, но получаването на ПИК става лично в офиса на НАП по постоянен адрес.

Какво да направя, ако загубя своя ПИК от НАП?

Незабавно трябва да уведомите НАП, за да бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в компетентната структура на НАП, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.

НАП не носи отговорност за правните последици от волеизявления, извършени чрез ПИК, заради неправилно съхранение или неправомерно ползване от трети лица или ако своевременно не сте ни уведомили за изгубен или откраднат ПИК.

Мога ли да предоставя издадения ми ПИК на трето лице?

Ваше задължение е да пазите в тайна издадения Ви ПИК.НАП не носи отговорност за правните последици от волеизявления, извършени чрез ПИК, заради неправилно съхранение или неправомерно ползване от трети лица.

С какъв идентификатор мога да използвам електронните услуги с ПИК, тъй като съм собственик на ЕТ и имам наети на трудов договор?

Справките, предоставящи данни за ЕТ като работодател или осигурител, могат да се ползват, ако имате издаден ПИК чрез идентификатор ЕГН като физическо лице.

Мога ли да ползвам услугата „Подаване на декларации, документи и данни“ с ПИК, ако съм представител на дружество с ограничена отговорност?

Не. Към момента услугата е достъпна само за физически лица.

В какъв вид получавам издадения ми ПИК?

В запечатан плик, заедно с "Разрешение за ползване на услугите на НАП с ПИК".

Мога ли веднага след получаване на ПИК да ползвам електронните услуги на НАП?

Преди това се изисква да въведете и потвърдите валиден електронен адрес за контакт. На посочения адрес ще получите електронно съобщение от НАП с линк, който следва да потвърдите в рамките на следващите 48 часа. След това можете свободно да ползване заявените от Вас услуги с ПИК.

Мога ли да променя номера на предоставения ми от НАП ПИК?

Да. Чрез меню „ПРОФИЛ“ в електронните услуги на НАП с ПИК можете да промените Вашия ПИК колкото пъти желаете. За целта въведете избрани от Вас символи, като спазвате следното изискване: "Новият ПИК трябва да е с дължина между 8 и 12 символа, като последните 4 символа задължително са цифри. Допустимо е въвеждане на латински букви (малки и големи), както и символи от изброените: !@#$%^&*().

Какво друго мога да правя чрез менюто „ПРОФИЛ“?

Можете да промените/актуализирате Вашия  имейл адрес, телефон за контакт, да се откажете от вече заявени услуги с ПИК, промените Вашия ПИК, както и да го направите неактивен.

Мога ли да ползвам услуги  на други администрации чрез предоставения от НАП ПИК?

Издаденият от НАП ПИК може да бъде използван и за достъп до предоставяни от общините в Република България електронни административни услуги, както и до други институции след сключване на съвместно споразумение между НАП и съответната община/институция.

Към момента такава възможност има по отношение на услуги, предоставяни от Столична община, община Велико Търново, Национален осигурителен институт, община Бургас, община Кричим, община Карлово, община Перущица, община Раковска, община Кнежа, община Белоградчик, община Харманли, община Перник, община Своге, община Садово и др.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 761984
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 705727
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 375929
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 337812
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 155585
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96414
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83768
 8. Справка за задължение по фиш 77786
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 75810
 10. Указания за справките на НОИ 67513
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56638
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 56319
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 55275
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 46322
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 43305
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42563
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41870
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 41059
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 41035
 20. Списък на справките на НОИ 36951
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 35754
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33743
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 33211
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32656
 25. Същност и видове лихва 32015
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31935
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29358
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28707
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 28312
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25717
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25525
 32. Контакти с НОИ 24563
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 24062
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 24057
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 23055