ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Счетоводни  и данъчни
консултантски услуги за успеха на вашия бизнес!
 
мобилен тел.: 0888 545 394, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Абонаментното счетоводно обслужване на фирми:

ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД, КАД,

включва следните услуги:

  Счетоводни услуги:
1. Създаване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
2. Издаване и изпращане на фактури по електронен път;
3. Хронологично осчетоводяване на предоставените първични документи в синтетични и аналитични счетоводни регистри;
4. Съставяне на вторични счетоводни документи;
5. Изготвяне на счетоводни справки и следене на плащанията;
6. Счетоводно отчитане на складови наличности;
7. Калкулиране на себестойност на продукцията, стоките и услугите;
8. Съставяне на счетоводен амортизационен план и данъчен амортизационен план, и начисляване на амортизации;
9. Подготовка и регистрация на юридически и физически лица по Закона за данък върху добавената стойност;
10. Попълване и подаване на декларации по Закона за местните данъци и такси;
11. Изготвяне на междинни финансови отчети;
12. Изготвяне на годишен финансов отчет.
 Услуги по назначаване и освобождаване на работници и служители:
1. Изготвяне на индивидуални трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
2. Попълване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за регистрация на трудови договори с и без подаване в ТП на НАП;
3. Създаване и поддържане на трудови досиета на персонала;
4. Попълване на трудови книжки и издаване на УП2, УП3 и служебни бележки за доходи;
5. Трудово правни консултации.
 Услуги, свързани с изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци по трудови договори и договори за управление и контрол:
1. Изготвяне на рекапитулации, ведомости за заплати и индивидуални фишове за заплати;
2. Начисляване на отпуски и обезщетения по трудови договори;
3. Изчисляване на осигуровки и данъци, свързани с трудовите договори.
Създаване на платежни нареждания за превод на заплати, осигуровки и данъци по трудови договори и договори за управление и контрол.
 Обработка на болнични листове, издадени на ваши работници и служители и подаването им в Националния осигурителен институт (НОИ).
  Услуги, свързани с граждански договори:
1. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
2. Изчисляване на осигуровки и данъци за възнаграждания по граждански договори;
3. Подготвяне на платежни нареждания за превод на хонорари, осигуровки и данъци по граждански договори.
Създаване и подаване на всички данъчни и осигурителни декларации в НАП по електронен път с наш универсален електронен подпис:
Месечни данъчни декларации:
1. Справка-декларация по ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите;
2. VIES декларация;
3. Приложение 6 към чл.68, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗДДС;
4. ИНТРАСТАТ декларации;
5. Декларации обр.№1;
6. Декларации обр.№6.
  Годишни данъчни декларации, отчети и справки:
1. За фирмите с дейност през годината - Декларация по чл. 92 от ЗКПО;
2. За фирмите без дейност през годината - Декларация по чл. 92а от ЗКПО;
3. Годишен отчет за дейността за Националния статистически институт;
4. За ЕТ с доходи от дейност в България - Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001 за доходи от България и/или чужбина;
5. Справка по чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица за изплатени доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения.
  Уведомления по Кодекса на труда:
1. Уведомление по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
2. Уведомление по чл. 123, ал.1 от Кодекса на труда.
  Искания за издаване на документи от НАП:
1. Подаване на искания за възстановяване и/или прихващане на надвнесени и дължими данъци.
2. Подаване на искания за издаване на удостоверения за  наличие или липса на данъчни задължения към НАП.
3. Подаване на искания за издаване на заверени копия на подадени данъчни декларации и други от НАП.
  Електронно банкиране на сметки:
1. Ние създаваме платежните нареждания за осигуровки, данъци или плащания към доставчици, вие само ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка.
2. Плащане на фактури към доставчици, плащане на заплати и осигуровки на персонала, пращане на данъци и всякакакви други плащания по банков път.

Прочетете и статиите:

 Абонаментно счетоводно обслужване на адвокати и нотариуси
Абонаментно счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица
 Услуги по администриране на възнаграждения на персонала по трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
 Услуги, свързани с данъчни декларации на местни физически лица
 Електронни и административни услуги
 Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 Данъчни, осигурителни и счетоводни консултации по телефон, е-mail  или в офиса
 Представлявяне пред данъчната и общинска администрация при проверки и ревизии по ДОПК.
Посетете и сайтовете

 

Място за вашата реклама  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

            канали в www.youtube.com

               Thracian warrior                          Firs Tank Divion logo           

Български воин         First Tank Division

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

  1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 746886
  2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 685773
  3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 368729
  4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 333589
  5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 146395
  6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 95075
  7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 82079
  8. Справка за задължение по фиш 76122
  9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 72950
  10. Указания за справките на НОИ 65803
  11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 53678
  12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 53130
  13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 52981
  14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 44521
  15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41678
  16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 41428
  17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40157
  18. Правото на наследствена пенсия в България 39997
  19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 39263
  20. Списък на справките на НОИ 34687
  21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 34117
  22. Проверка на ЕГН за коректност 32712
  23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32062
  24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31812
  25. Същност и видове лихва 30040
  26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 29737
  27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28403
  28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 27488
  29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 26596
  30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24774
  31. Е-услуги на НАП с ПИК 24612
  32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23426
  33. Контакти с НОИ 23198
  34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22972
  35. Справка за валидност на документи за самоличност 21967