ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

До 01 февруари 2016 г. самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване - ДОО, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

През 2016 г. за самоосигуряващите се лица няма промяна в процентите за осигурителните вноски, които запазват стойностите си от 2015 г., както следва по фондове:

Вид вноска

За лицата,

родени преди

 1 януари

1960 г.

За лицата,

родени след

 31 декември

1959 г.

За фонд "Пенсии"   17.8 % 12.8 %
За фонд "Общо заболяване и майчинство"     3.5 %   3.5 %

За ДЗПО /УПФ/

-   5.0 %
За Здравно осигуряване    8.0 %   8.0 %
Всичко:  29.3 % 29.3 %

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват за фонд "Пенсии", а по свой избор могат да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство". Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство” могат да се ползват от всички осигурени социални рискове на ДОО (без трудова злополука и професионална болест и безработица).

Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации (например: обезщетения за временна нетрудоспоспособност, обезщетения при бременност и раждане, обезщетения за отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст).

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година, но тъй като през 2016 г. този ден е почивен, лицата ще могат да подадат декларация до 1 февруари 2016 г.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на дейността си през 2016 г. самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП.

При прекъсване и възобновяване на съответната дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и деклариран вид осигуряване.

Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Социалните и здравноосигурителните вноски на самоосигуряващите се лица за 2016 г. се изчисляват върху определен месечен размер на осигурителния доход в диапазона от 420 лв. до 2600 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2016 г., съобразно облагаемият им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:

 • до 5400,00 лв. – 420,00 лв.;
 • от 5400,01 лв. до 6500,00 лв. – 450,00 лв.;
 • от 6500,01 лв. до 7500,00 лв. – 500,00 лв.;
 • над 7500,00 лв. – 550,00 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г. , както и за започналите дейност през 2015 г. и 2016 г. е 420,00 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 300,00 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. е 2600,00 лв.

Кодовете за плащане на данъци и осигурителни вноски за 2016 г. Код
За данъци и други приходи на централния бюджет:  110000 
За осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Фонд ГВРС и УчПФ  551111 
За здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК  561111
за осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО  581111

Образци на преводни нареждания за плащания към бюджета 

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 732045
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 654850
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 356910
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 328262
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 134248
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93584
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80546
 8. Справка за задължение по фиш 73797
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69269
 10. Указания за справките на НОИ 64070
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51818
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50813
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 48338
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42615
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40946
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39698
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39168
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38148
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37504
 20. Списък на справките на НОИ 32773
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32481
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31758
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31162
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30902
 25. Същност и видове лихва 28521
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27357
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26722
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26342
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24195
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23876
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 23841
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22784
 33. Контакти с НОИ 22052
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21911
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21075