ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

До 01 февруари 2016 г. самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване - ДОО, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

През 2016 г. за самоосигуряващите се лица няма промяна в процентите за осигурителните вноски, които запазват стойностите си от 2015 г., както следва по фондове:

Вид вноска

За лицата,

родени преди

 1 януари

1960 г.

За лицата,

родени след

 31 декември

1959 г.

За фонд "Пенсии"   17.8 % 12.8 %
За фонд "Общо заболяване и майчинство"     3.5 %   3.5 %

За ДЗПО /УПФ/

-   5.0 %
За Здравно осигуряване    8.0 %   8.0 %
Всичко:  29.3 % 29.3 %

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват за фонд "Пенсии", а по свой избор могат да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство". Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство” могат да се ползват от всички осигурени социални рискове на ДОО (без трудова злополука и професионална болест и безработица).

Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации (например: обезщетения за временна нетрудоспоспособност, обезщетения при бременност и раждане, обезщетения за отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст).

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година, но тъй като през 2016 г. този ден е почивен, лицата ще могат да подадат декларация до 1 февруари 2016 г.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на дейността си през 2016 г. самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП.

При прекъсване и възобновяване на съответната дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и деклариран вид осигуряване.

Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Социалните и здравноосигурителните вноски на самоосигуряващите се лица за 2016 г. се изчисляват върху определен месечен размер на осигурителния доход в диапазона от 420 лв. до 2600 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2016 г., съобразно облагаемият им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:

 • до 5400,00 лв. – 420,00 лв.;
 • от 5400,01 лв. до 6500,00 лв. – 450,00 лв.;
 • от 6500,01 лв. до 7500,00 лв. – 500,00 лв.;
 • над 7500,00 лв. – 550,00 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г. , както и за започналите дейност през 2015 г. и 2016 г. е 420,00 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 300,00 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. е 2600,00 лв.

Кодовете за плащане на данъци и осигурителни вноски за 2016 г. Код
За данъци и други приходи на централния бюджет:  110000 
За осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Фонд ГВРС и УчПФ  551111 
За здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК  561111
за осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО  581111

Образци на преводни нареждания за плащания към бюджета 

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 899417
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 794788
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 424977
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 372395
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 246858
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 124815
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116006
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 106907
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 105828
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88226
 11. Указания за справките на НОИ 84450
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 73526
 13. Списък на справките на НОИ 73503
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69443
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67076
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61394
 17. Същност и видове лихва 60234
 18. Правото на наследствена пенсия в България 59886
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51176
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 50874
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 50583
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50462
 23. Проверка на ЕГН за коректност 49987
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49575
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 46997
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 46558
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 45657
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41271
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 39947
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39000
 31. Контакти с НОИ 38705
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 38272
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35531
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35061
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34200