ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г.

Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица
и от самоосигуряващите се лица през 2009 г.
 
На основание чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите:
· поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване - данни за осигурителния доход, осигурителния стаж, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионни осигуряване, здравното осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (фонд “ГВРС”), облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения;
· данни за общия размер на дължимите осигурителни вноски и дължимия данък за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
 
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данните се определят с наредба, издадена от министъра на финансите. Това е Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

Данните по наредбата се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) с утвърдените в наредбата образци на декларации. Това са:
· декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”;
· декларация образец № 3 “Данни за здравното осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, и други”;
· декларация образец № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”;
· декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”.
 
В брой 3 на “Държавен вестник” от 13.01.2009 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8. С нея са извършени изменения и допълнения както в самата наредба, така и в указанията за попълване на декларациите, като промените влизат в сила от 1 януари 2009 г.

Декларациите по Наредба № Н-8 се подават в писмена форма (на хартиен носител) чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, на електронен носител или по Интернет за сертифицирани клиенти.

С направената промяна в чл. 6, ал. 2 от Наредба № Н-8 декларации образец № 1 и 3 се подават само на електронен носител или по електронен път, когато осигурителят има повече от две осигурени лица. В случаите, при които осигурителят подава не повече от две декларации, може да ги подаде на хартиен носител. Например, ако чрез търговско дружество се осигуряват двама съдружника и едно наето лице, следва да се подадат три броя декларации на електронен носител или по Интернет. Декларациите се подават с протокол по образец, подписан и подпечатан от задълженото лице или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на НАП.

С допълненията, направени в чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от наредбата е пояснено, че за лицата, на които е издаден служебен номер от НАП, данните се подават, като в декларациите се вписва този служебен номер.
През 2009 г. няма промяна в сроковете за подаване на декларациите по наредбата.

Във връзка с направеното допълнение в чл. 6, ал. 8 КСО, в сила от 01.01.2009 г., е допълнена и разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-8. По реда на чл. 6, ал. 8 КСО самоосигуряващите се лица определят окончателния размер на осигурителния си доход за периода, през който са упражнявали дейност през предходната година. С направеното допълнение от 2009 г. самоосигуряващите се трябва да коригират окончателния размер на месечния си осигурителен доход за минали години, когато с данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година декларират доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години.
 
С данъчната декларация, освен справка за окончателния размер на осигурителния доход за предходната година, се подава и коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за съответната минала година. Съгласно новата буква “б” на т. 2 от чл. 3, ал. 3 на Наредба № Н-8 в тези случаи самоосигуряващите се лица трябва да декларират дължимите осигурителни вноски върху тези доходи с декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”.
В декларацията се попълва сумата на дължимите осигурителни вноски, изчислена като разлика между определения нов размер на дължимата осигурителна вноска за съответната година и декларираните и внесени окончателни осигурителни вноски за същата година. В указанията за попълване на декларация образец № 6 е пояснено, че дължимите осигурителни вноски за минали години се декларират в декларацията, с която самоосигуряващите се декларират дължимите осигурителни вноски за предходната година, но се попълват за всяка година в отделна колона.

В чл. 3, ал. 4 от наредбата, е променен срокът, в който осигурителите и самоосигуряващите се лица имат възможност да коригират или заличат данни с подадени вече декларации. До 31.12.2008 г. осигурителите имаха право без разрешение да коригират и заличават вече подадени данни, не по-късно от 5 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. От 01.01.2009 г. декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране или заличаване на данни след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. В тези случаи коригирането и заличаването на данни се извършва само след изрични указания на Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт във връзка с възложените им функции. Декларация образец № 6 се коригира след изрични указания от страна на НАП.

Месечните данни за осигуряването, облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ се подават в компетентната териториална дирекция на НАП с декларация образец №1 “Данни за осигуреното лице”. С новата ал. 6 на чл. 3 от наредбата се пояснява, че месечни данни за осигуряването се подават и в случаите, при които през месеца лицата са осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО и на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

С чл. 4 от Наредба № Н-8 се създава възможност самоосигуряващите се да подават еднократно декларация образец 1 “Данни за осигуреното лице” за всяка календарна година. Право да подават еднократно декларация образец №1 имат само самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за пенсия. Декларацията се подава до 20-ти февруари за всяка календарна година с попълнени данни за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари на текущата година. Еднократно декларация образец №1 може да се подаде и при започване или възобновяване на трудова дейност в течение на календарната година. Декларацията се подава с попълнени данни за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, за който са внесени дължимите осигурителни вноски. В тези случаи декларациите се подават с попълнен код 22 в т. 12 “Вид осигурен”. Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само за фонд “Пенсии”, които са осигурени и по трудов договор върху максималния месечен осигурителен доход за пълно работно време, също подават еднократно декларация образец №1, като в т. 12 “Вид осигурен” попълват код 23.

Съгласно новата ал. 7 на чл. 4 от наредбата от 01.01.2009 г. не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се, с попълнен код 22 или 23 в т. 12 “Вид осигурен” на декларация образец № 1. В тези случаи коригирането на данните се извършва с попълнен код 12 или 13 в т. 12, по реда, определен в чл. 4, ал. 3 от наредбата.
В указанията за попълване на декларации образец № 1, 3 и 5 са изменени текстовете, с които се определя редът, по който се коригират и заличават вече подадени данни. Следва да се има предвид, че след 01.01.2009 г., когато се налага да бъдат коригирани вече подадени данни с декларации образец № 1, 3, и 5 след коригиращата декларация за съответния месец, може да се подаде отново само коригираща или заличаваща декларация.

Коригиращи декларации образец № 1 “Данни за осигуреното лице” се подават, когато трябва да бъдат коригирани данните в подадената вече декларация, или когато са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат осигурителни вноски. През 2009 г. има промяна в начина на коригиране или заличаване на данни в случаите, при които за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице и се налага да коригира или заличи едната (например лицето подлежи на осигуряване при един и същ осигурител по трудов и граждански договор, по трудов договор и по договор за управление и контрол). В тези случаи първо се подава една заличаваща декларация, с която се заличават подадените преди това декларации и след това се подават отново декларациите с попълнени верни данни.

През 2009 г. при попълване на данни в декларация образец №1 за основната икономическа дейност на осигурителя и за кода на икономическата дейност, в която е заето лицето, се използва новата Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 г.

Направени са допълнения и в указанията за попълване на данни в точка 12.4 “Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя” и в точка 16.1 “Отработени и други дни с осигурителни вноски” на декларация образец № 1. В точка 12.4 осигурителят попълва данни дължат ли се осигурителни вноски за фонд “ГВРС” за лицето, за което се подава декларацията. При попълване броя на дните с осигурителни вноски за съответния месец в точка 16.1 не се включват дните положен извънреден труд.

Данните, подавани с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, се използват от Националния осигурителен институт за изчисляване и отпускане на пенсии, парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Точното попълване на данните и подаването на декларациите в определените в наредбата срокове е от голямо значение за коректното определяне на осигурителните права на лицата и изчисляването на реално полагащите им се парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

За осигурените на повече от едно основание през месеца всеки осигурител трябва да подава данни с декларация образец № 1, независимо от обстоятелството, че по едно от правоотношенията лицето е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход.

Когато работник или служител работи по два и повече трудови договори и по едно от трудовите правоотношения е осигурен върху максималния месечен осигурителен доход, данните се подават по следния ред:
· за лицата, които по основния трудов договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход при пълна заетост на работното време и същевременно са наети на работа и по втори трудов договор за 3 и повече от 3 часа дневно, данните при втория работодател се подават с попълнен код 21 в т. 12 “Вид осигурен” на декларацията;
· във всички останали случаи данните за осигуряването по втория (или допълнителния) трудов договор се подават с попълнен код 04 в т. 12 “Вид осигурен”, независимо по коя категория труд работи лицето.
 
Тъй като лицата по основния договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход и в двата случая отработените дни през месеца по другото трудово правоотношение се попълват в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”. Не се попълват данни за осигурителния доход, но с оглед определяне на вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” се попълват данни за брутното трудово възнаграждение, както и данни за облагаемия доход. И в двата случая дните в отпуск за временна неработоспособност с право на обезщетение се отразяват в т. 16.2 (в случай на трудова злополука и професионална болест в т. 16.5 или 16.6), а дните във временна неработоспособност, с възнаграждение от работодателя в т. 16.А от декларацията. В точка 16.2 се попълват и дните в отпуск за бременност и раждане с право на обезщетение.

Самоосигуряващите се, които работят и по трудово правоотношение, по което са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход, подават данните за осигуряването в качеството си на самоосигуряващи се лица по следния начин:
· когато лицето е заявило в компетентната териториална дирекция на НАП желанието си да се осигурява само за фонд “Пенсии” и по трудовото правоотношение работи при пълна заетост на работното време, данните за осигуряването като самоосигуряващо се лице се подават с еднократно подадена декларация образец № 1, като в точка 12 “Вид осигурен” лицето попълва код 23. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”;
· в случай че лицето е заявило в компетентната териториална дирекция на НАП желанието си да се осигурява освен за фонд “Пенсии” и за фонд “Общо заболяване и майчинство”, то подава месечни данни като самоосигуряващо се лице с попълнен код 12 в т. 12 “Вид осигурен” на декларацията. Когато лицето е във временна неработоспособност или бременност и раждане, се попълват данни за дните с право на обезщетение в т. 16.2 от декларацията.
 
За работещите по договори за управление и контрол всеки от възложителите подава данни за осигуряването с попълнен код 10 в т. 12 “Вид осигурен”. В случай че лицето е декларирало, че е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход, възложителят по договора не внася осигурителни вноски, но подава данни само за социално осигуряване с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, пак с попълнен код 10 в точка 12 “Вид осигурен” на декларацията. Дните с изплатено или начислено възнаграждение се отразяват в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”, а дните в отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане, съответно за отглеждане на малко дете по всички договори, се отразяват в зависимост от случая в точки 16.2, 16.3, 16.5, 16.6 и 16.А.

Посочените изменения в Наредба № Н-8 влизат в сила от 1 януари 2009 г.
 
Румяна СТАНЧЕВА, главен експерт в НОИ
 
Източник: ИК "ТРУД И ПРАВО"
 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 921584
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802680
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 430160
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 379567
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 266379
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133747
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 118290
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110813
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107849
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90302
 11. Указания за справките на НОИ 87606
 12. Списък на справките на НОИ 79682
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76397
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71697
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69939
 16. Същност и видове лихва 65304
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 64242
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63408
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53329
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 53256
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52913
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52888
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52815
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51601
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49825
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 49065
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48731
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43359
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41970
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41674
 31. Контакти с НОИ 41468
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 41129
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37583
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 37140
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 36197