ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Правото на наследствена пенсия в България

 Галина НИКОЛОВА - юрист

Кодексът за социално осигуряване (КСО) регламентира отпускане на няколко вида пенсии. Една от тези пенсии е наследствената пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точно определени законови условия. Условията и редът за отпускане на наследствени пенсии се регламентират в КСО и Наредбата за пенсиите и осигурителният стаж (НПОС).

В производството по отпускане на наследствени пенсии участват наследниците, осигурителите на лицата и компетентното териториално поделение на НОИ. За улеснение в настоящия материал ще ги разделим на три основни групи.

Първата група сформират т.нар. наследници на починалото лице, които могат да бъдат:

- Децата на починалия/те родител/и;
- Преживелият съпруг;
- Родителите на починалия;
- Наследниците на безвестно отсъстващ пенсионер или осигурен.

Към втора група се отнасят осигурителите, а към трета група - Териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ).

За отпускане на наследствена пенсия е необходимо да се подготвят точно определени документи. Те се определят от обстоятелството, дали приживе наследодателят е получавал пенсия или не. Необходимите документи за отпускане на наследствена пенсия от наследодател, който не е бил пенсионер са:

1. Заявление за пенсиониране - типов образец - за отпускане на лична пенсия на наследодателя;

2. Удостоверение обр. УП-3 - типова бланка - изготвя се за този трудов стаж, който не е упоменат в трудовата книжка на наследодателя или не е надлежно заверен;

3. Удостоверение обр. УП-2 за годишното брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж след 01.01.1997 г. до датата на пенсионирането. За времето от 01.01.2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителни вноски;

4. Удостоверение обр. УП-2 за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 г.;

5. Трудова книжка - надлежно заверена и подпечатана;

6. Осигурителна книжка, ако наследодателят е упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице, със заверен в нея осигурителен стаж;

7. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - ако има такова и ако наследодателят е имал възможност да придобие право на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване (професионална болест) трудова злополука;

8. Акт за трудова злополука или медицинско свидетелство от съответната ведомствена медицинска комисия - ако наследодателят е притежавал такъв или е бил издаден след неговата смърт;

9. Военна книжка - за мъжете, ако са отбили редовната военна служба, или удостоверение от съответното военно поделение за датата на постъпване и уволнение от служба и званието на починалото лице - посочените документи са необходими за отпускане на военно инвалидна пенсия;

10. Документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е заболяло или пострадало - необходим е за отпускане на пенсия за гражданска инвалидност;

11. Удостоверение за наследници, издадено от общински съвет или кметство;

12. Служебна бележка от съответното училище (по образец) - за учащите деца под 18-годишна възраст;

13. Уверение от съответното висше учебно заведение - за учащите деца между 18- и 26-годишна възраст;

14. Военна книжка/удостоверение от съответното поделение - за децата между 18- и 26-годишна възраст, които са на наборна военна служба;

15. ЕР на ТЕЛК (НЕЛК):

- за деца, инвалидизирани до 18-годишна възраст, съответно до 26-годишна възраст по време на обучението си във висше училище или по време на отбиване на наборна военна служба;

- за преживелите съпрузи, които не са навършили изискуемата възраст по чл. 68 КСО и са неработоспособни;

16. Декларация за децата, че не са осиновени;

17. Декларация за преживелия съпруг, че не е встъпил в друг граждански брак;

18. Декларация за родителите, че не получават лична пенсия;

19. Декларация за родителите, че не са лишени от родителски права;

20. Акт за раждане на наследодателя;

21. Съдебно решение или удостоверение от общината, удостоверяващо обстоятелството, че наследодателят е бил осиновен от родителите си;

22. Документ от съответното военно поделение, че смъртта е настъпила по време на наборната военна служба.

В случаите, когато се иска отпускане на наследствена пенсия от наследодател, който е бил пенсионер, необходимите документи са:

1. Заявление за пенсиониране - типов образец;

2. Удостоверение за наследници, издадено от общински съвет или кметство;

3. Служебна бележка от съответното училище - за учащите децата под 18-годишна възраст;

4. Уверение от съответното висше учебно заведение - за учащите деца между 18- и 26-годишна възраст;

5. Военна книжка/удостоверение от съответното поделение - за децата между 18- и 26-годишна възраст, които са на наборна военна служба;

6. ЕР на ТЕЛК (НЕЛК):
- за деца, инвалидизирани до 18-годишна възраст, съответно до 26-годишна възраст по време на обучението си във висше училище или по време на отбиване на наборна военна служба;
- за преживелите съпрузи, които не са навършили изискуемата възраст по чл. 68 КСО и са неработоспособни;

7. Декларация за децата, че не са осиновени;

8. Декларация за преживелия съпруг, че не е встъпил в друг граждански брак;

9. Декларация от родителите, че не получават лична пенсия;

10. Декларация от родителите, че не са лишени от родителски прав;

11. Акт за раждане на наследодателя - необходим е на родителите на починалия.

Наследниците на лице, което приживе не е получавало лична пенсия, трябва да подготвят и подадат в ТП на НОИ по своята адресна регистрация следните документи:

1. документи за отпускане на лична пенсия на своя наследодател - изчерпателно посочени по-горе;

2. документи за отпускане на наследствена пенсия - изчерпателно посочени по-горе.

Наследниците на лице, което приживе е получавало лична пенсия, подготвят само документи за отпускане на наследствена пенсия - изчерпателно посочени по-горе.

След като нужните документи бъдат представени в ТП на НОИ се извършва проверка от съответното длъжностно лице относно редовността на документите и се издава входящ номер. Документите се подреждат в пенсионна преписка.

Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в шестмесечен срок от подаване на заявлението с разпореждане. Ако лицата не отговарят на законовите условия за отпускане на наследствена пенсия, се постановява отказ.

За наследниците се изготвят преписи от разпорежданията за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на починалия и за отпускане на наследствена пенсия. По един екземпляр от същите се прилага към пенсионните преписки на наследниците, които се съхраняват в ТП на НОИ.

Срокове, в които се отпуска наследствената пенсия:

1. Пенсията се отпуска от датата на придобиване правото на пенсия, а за пенсиите за осигурителен стаж и възраст - от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в ТП на НОИ в 6-месечен срок от тези дати. Ако документите са подадени след тези срокове, пенсията се отпуска от датата на подаването им.

2. При прието заявление с нередовни и/или липсващи документи служителят от ТП на НОИ в 15-дневен срок уведомява лицата за неизправностите. Когато в 3-месечен срок от датата на уведомлението те не са отстранени, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи, а при необходимост и данните от персоналния регистър на НОИ.

Не се заплаща такса за издаване на документ за осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителя. Не се заплащат и такси при подаване на документите за пенсиониране.

Източник: Б ю л е т и н  бр.59 - февруари 2012 г. на Български законник ЕООД | Експертис 

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 922483
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 803065
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 430389
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 380001
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 266786
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 134252
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 118493
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 111053
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 108032
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90477
 11. Указания за справките на НОИ 87806
 12. Списък на справките на НОИ 79943
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76595
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71875
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 70134
 16. Същност и видове лихва 65858
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 64490
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63618
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53508
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 53457
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 53086
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 53085
 23. Проверка на ЕГН за коректност 53022
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51777
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 50055
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 49242
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48928
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43522
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 42165
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41894
 31. Контакти с НОИ 41711
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 41313
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37778
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 37318
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 36354