ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: www.mlsp.government.bg

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

  1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 810060
  2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 747091
  3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 392754
  4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 351610
  5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 185156
  6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 101345
  7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 100677
  8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 91595
  9. Справка за задължение по фиш 83417
  10. Указания за справките на НОИ 74931
  11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 69663
  12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 65612
  13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 63662
  14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 54637
  15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 53617
  16. Правото на наследствена пенсия в България 49329
  17. Списък на справките на НОИ 49276
  18. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 46736
  19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 46347
  20. Същност и видове лихва 46217
  21. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 45525
  22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 43655
  23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 42904
  24. Проверка на ЕГН за коректност 41293
  25. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 39569
  26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 39337
  27. Авансово облагане на доходи по граждански договори 37130
  28. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 36263
  29. Отпуск на бащата при раждане на дете 35828
  30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 33865
  31. Контакти с НОИ 30827
  32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 30754
  33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 30559
  34. Е-услуги на НАП с ПИК 30211
  35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 29666