ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Отпуск на бащата при раждане на дете

Статията има за цел да покаже условията по които бащата на новородено дете придобива право да ползва 15 календарни дни отпуск веднага след изписване на бебето от родилния дом, както и редът, по който се ползва този отпуск и правото на обезщетение за бащата. Т
 
Отпускът на бащата при раждане на дете и правото на обезщетение за бащата са уредени от следните нормативни актове:
 
 • КОДЕКС на труда (КТ) – чл. 163, ал.7
 • НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) – чл.45а
 • КОДЕКС за социално осигуряване (КСО) – чл. 48а и чл. 49
 • Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) 
 
Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение (чл. 163, ал. 7 от КТ). Тези 15 дни отпуск се предоставят, за да има реална възможност бащата да участва непосредствено в грижите за детето веднага - в първите две седмици след изписването му от родилния дом. Важно е да се знае, че този отпуск се заявява и ползва в календарни дни (чл. 45а, ал. 2 от НРВПО).
 
Като отпуск със специално предназначение, този отпуск да се ползва само в рамките на 15-те календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен период . В този смисъл отпускът може да се ползва отчасти, но не и на части. Така например бащата може да поиска в заявлението до работодателя да му разреши отпуск при раждане на дете, считано не от следващия, а примерно от третия ден след датата, на която детето е изписано. Но в такъв случай той ще може да ползва най-много само останалите 13 календарни дни до изтичане на 15-дневния срок – толкова дни, колкото посочи в заявлението.
 
Няма пречка също така след като веднъж е поискал отпуска, бащата да прекъсне ползването му, да се върне на работа, след което отново да подаде заявление, придружено с документите посочени в чл. 45а, ал. 1 от НРВПО и да продължи ползването на отпуска до изтичане на срока от 15 календарни дни.
 
В случай че бащата работи по трудов договор с клауза за изпитване и излезе в отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ, да се има предвид, че в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Тоест изпитателният срок спира да тече за времето на отпуска и изпитването ще продължи и приключи едва след като бащата се върне на работа и реално отработи остатъка от договорения срок за изпитване.
 
Прекратяване на отпуска на бащата при раждане на дете
 
Работник или служител, на когото е разрешен отпуск по чл. 163, ал. 7 от КТ, е длъжен незабавно да уведоми предприятието, ако по време на ползването на отпуска настъпи някое от следните обстоятелства (чл. 45а, ал.3 от НРВПО):
- бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
- бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
- детето бъде дадено за осиновяване;
- детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
- детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- детето почине.
 
При наличие на някое от посочените обстоятелства отпускът се прекратява (чл. 45а, ал. 4 от НРВПО).
 
Бащата може да прекрати ползването на отпуска също така и по свое желание с писмено заявление до предприятието, в което работи (чл.45а, ал.5 от НРВПО).
 
Закрила при уволнение при отпуск на бащата за раждане на дете
 
Докато ползва отпуска от 15 календарни дни след изписване на детето от родилния дом, работникът или служителят попада в обхвата на закрилата при уволнение на чл. 333 от КТ.
 
Закрилата се прилага при уволнение на следните основания:
 
- закриване на част от предприятието – чл. 328, т. 2 КТ;
- съкращаване на щата чл. 328, т. 2 от КТ;
- намаляване обема на работата – чл. 328, т. 3 КТ;
- липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата – чл. 328, т. 5 КТ;
- промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях – чл. 328, т. 11 от КТ;
- при дисциплинарно уволнение – чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ.
 
Законовата закрила се изразява в това, че работодателят може да уволни на някое от посочените основания работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск, само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай (чл. 333, ал. 1, т. 4 от КТ).
 
Трябва да се има предвид, че в случаите, когато работникът или служителят работи по някой от видовете срочен трудов договор и ползва отпуска при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ, ако срокът, за който е сключен договорът изтече по време на отпуска, закрила при уволнение няма и договорът се прекратява. Това може да стане със изтичане на уговорения срок (чл. 325, т. 3 от КТ), със завръщането на титуляря на длъжността – при договорите за заместване (чл. 325, т. 5 от КТ), с постъпване на работа на работника или служителя, който е спечелил конкурса, когато договорът е сключен за времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс (чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ).
 
Ред за ползване на 15 дневен отпуск от бащата при раждане на дете
 
Отпускът при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата (чл. 45а, ал. 1 от НРВПО). Към заявлението се прилагат копието от акта за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство. Прилага се и   документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето – това именно е правопораждащата дата, от която възниква правото да се ползват 15-те дни отпуск.
 
Списък на необходимите документи за ползване на 15 дневен отпуск от бащата при раждане на дете:
 
1. Писмено заявление на бащата по чл. 45а, ал. 1 от НРВПО;
2. Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство;
3. Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.
 
Право на обезщетение от ДОО за бащата при ползване на отпуск за раждане на дете
 
За времето на ползване на отпуск за раждане на дете на бащата се полага и обезщетение от държавното обществено осигуряване (ДОО). 
 
За да има право на това обезщетение бащата е необходимо да са изпълнени следните условия (чл. 48а и чл. 50, ал. 6 от КСО):
 
- към началото на отпуска при раждане на дете бащата да е осигурен за общо заболяване и майчинство;
- бащата да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство.
- на бащата да е разрешен отпуск при раждане на дете.
 
Дневното парично обезщетение при раждане на дете се определя по същия начин, както за бременност и раждане и е в размер 90 на сто от среднодневния осигурителен доход на бащата за 24 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е датата, считано от която е разрешен отпуска. То също се ограничава до среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, но не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата за страната за съответния период. (чл. 49 и чл. 41 от КСО и чл. 16-20 от НИИПОПДОО)
 
Необходими документи за изплащане на обезщетението за 15-дневния отпуск на бащата при раждане на дете
 
Това обезщетение се изплаща на правоимащия баща срещу представени от него документи:
 
заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете по образец, приложение №13 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО;
 
- заверени от осигурителя копия от заповедта за разрешаване на отпуска и от документа от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето;
 
декларация за изплащане на обезщетението по образец, приложение №7 към наредбата – това е декларация за личната банкова сметка, по която Националният осигурителен институт ще преведе полагащото се парично обезщетение, ако такава не е вече представяна. Банковата сметка може да бъде разплащателна или спестовна безсрочна, но задължително лична и в лева.
 
Когато лицето работи при повече от един осигурител, или е осигурено по повече от едно основание за осигуряване, то трябва да попълни и да представи по едно заявление-декларация на всеки от осигурителите или за всяко от основанията. (чл. 4а от НИИПОПДОО)
 
Условия за изплащане на паричното обезщетение за 15-дневния отпуск на бащите от ДОО

Паричното обезщетение при раждане се изплаща на бащата от ДОО, ако са налице и следните условия:

- детето да е живо;
- детето да не е дадено за осиновяване;
- детето да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
- детето да не е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- бащата да не е лишен от родителски права;
- родителските му права да не са ограничени;
- да се намира в брак с майката на детето или да живее с нея в едно домакинство и да е припознал детето.
 
Посочените обстоятелства в зависимост от конкретния случай се декларират в заявление-декларацията по образец, приложение №13 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

При промяна в декларираните обстоятелства, която води до прекратяване изплащането на обезщетението, лицата са длъжни в срок 3 работни дни да декларират промяната с декларация по образец, приложение №12 към същата наредба.

Документите за изплащане на обезщетението за 15-дневния отпуск на бащата при раждане на дете се представят от осигурителя в съответното териториално поделение на НОИ в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който бащата е представил документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.
 
Ако бащата е самоосигуряващо се лице документите се представят от самоосигуряващото се лице в съответното териториално поделение на НОИ в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.
 
Източници: Правно-иннформационна система "АПИС" и Национален осигурителен институт - НОИ 
 
 
 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 810051
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 747084
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 392751
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 351609
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 185153
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 101344
 7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 100674
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 91593
 9. Справка за задължение по фиш 83416
 10. Указания за справките на НОИ 74931
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 69662
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 65611
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 63662
 14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 54634
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 53615
 16. Правото на наследствена пенсия в България 49328
 17. Списък на справките на НОИ 49274
 18. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 46732
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 46346
 20. Същност и видове лихва 46217
 21. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 45524
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 43650
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 42904
 24. Проверка на ЕГН за коректност 41291
 25. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 39569
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 39337
 27. Авансово облагане на доходи по граждански договори 37129
 28. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 36259
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 35826
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 33864
 31. Контакти с НОИ 30827
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 30753
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 30557
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 30210
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 29665